• نتایج نظرسنجی های فعال
 • اسیدپاشی های اخیر به زنان
   1. کار دشمن با هدف اسلام هراسی و ضعف ایران
   2. 9.98%
   1. کار افراطیون خشونت گرا
   2. 38.48%
   1. با هدف سیاسی و بازی در نقش منجی
   2. 42.29%
   1. کار یک بیمار روانی
   2. 9.26%

بازگشت

دایر شده توسط نگاه نرم