Posts
بررسی اشتغال زنان پس از انقلاب اسلامی
بررسی اشتغال زنان پس از انقلاب اسلامی

زهرا فروزنده[۱] چکیده: با عنایت به تحولات جدید اجتماعی، در سالهای اخیر در کشور ما نیز نگرش جدیدی مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای این نگرش، زن تنها دریافت کننده کمکها نیست، بلکه تولید کننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات بدست آمده در فرآیند توسعه نیز می‌ باشد. همچنانکه […]

قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی برای حمایت از زنان یا تغییر ساختارهای فرهنگی و ارزشی جامعه ایران
قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی برای حمایت از زنان یا تغییر ساختارهای فرهنگی و ارزشی جامعه ایران

این قانون علیرغم اینکه به هدف حمایت از زنان تصویب شده، به دلیل اتکا به مبانی لیبرالیستی غربی پیامدهای فرهنگی و ارزشی مختلفی را برای برخی کشورهای جهان به همراه دارد که میتوان اعطای آزادی های فردی را از مصادیق آن دانست. از جمله اقداماتی که از سوی سازمانهای حقوق بشری و به دنبال اعتراض […]

بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر
بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱ علی اصغر کاظمی زند/استاد روابط بین الملل، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. aakazemi@hotmail.com )مسئول نویسنده) ۲ مهدی مختاری/ دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران com.gmail@mtrmokhtari تاریخ دریافت مقاله: ۰۳/۱۲/۹۶ […]