نامه توران ولی مراد به دکتر سکینه سادات پاد

3 آذر 1402
شبکه ایران زنان؛  

توران ولی مراد مدرس  دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده نامه ای سرگشاده به سکینه سادات پاد دستیار رئیس جمهور در پی گیری حقوق و آزادی های اجتماعی منتشر کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: امور زنان و خانواده به پیکری تبدیل شده که ارتباط سازمان یافته بین مغز و زبان و دست و پا و سایر اعضای آن برقرار نیست. هر عضو ناهماهنگ با دیگر اعضا کارهایی می کند که باعث وخامت حال این پیکر است، که بروز مشکلات نو به نو و تکثیر آن ها و برزمین بودن آسیب ها نشان آن است.

متن کامل نامه به قرار زیر است:

سرکار خانم دکتر سکینه سادات پاد؛

دستیار محترم رئیس جمهور در پی گیری حقوق و آزادی های اجتماعی

با عرض سلام، احترام و ارادت؛

“حقوق مادی و معنوی زنان” یکی از محورهای تعیین شده توسط مقام محترم ریاست جمهور برای دستیار خود به عنون یک “ماموریت” تعیین شده است. این فرصت مغتنم است جهت شکل گرفتن مسیر و تشکیل و تقویت ساختارهایی مانا برای تحقق این ماموریت.

حضرتعالی به خوبی واقفید نهاد ستادی با “ماموریت” تعریف می شود و دستیار رئیس جمهور با جایگاهی ستادی مرکزیت و مقر فرماندهی، برنامه ریزی، نظارت و پی گیری اجرا توسط دستگاه ها و سازمان ها و مراکز عالی را دارد.

معاون و دستیار رئیس جمهور در جایگاهی ستادی و دستگاه های اجرایی در جایگاه صف تعیین کننده نحوه انجام کار است. ورود نهاد ستادی به امر صف به معنی بازماندن از “ماموریت” محوله است که البته دخالت در صف هم می باشد.

در حوزه زنان و خانواده طی دهه ها آن چه توسط معاونت انجام گرفته عدم انجام “ماموریت” محوله ستادی و دخالت در امر اجرا بوده است که نتیجه آن عدم موفقیت در سطح ملی در فعال کردن مراکزاجرا جهت رفع مشکلات زنان و خانواده بوده است. پرداختن به امور خرد و جزء و محلی و دخالت به کار صف به معنی سوزاندن فرصت است با نپرداختن به “ماموریت”. تلاش در جهت زیرسازی برای راهبردهای مانا و اثرگذار خدمتی است که با رفتن یکی و آمدن دیگری آن چه انجام گرفته به بایگانی سپرده نشوند علاوه بر این که اثر آن در سطح گسترده و ملی باشد نه تعداد اندکی افراد معدود.

امور زنان و خانواده به پیکری تبدیل شده که ارتباط سازمان یافته بین مغز و زبان و دست و پا و سایر اعضای آن برقرار نیست. هر عضو ناهماهنگ با دیگر اعضا کارهایی می کند که باعث وخامت حال این پیکر است، که بروز مشکلات نو به نو و تکثیر آن ها و برزمین بودن آسیب ها نشان آن است.

حضرتعالی استحضار دارید اولین و مهمترین مشکل حوزه زنان و خانواده این است که امکانات نظام در خدمت هدف تعیین شده واحد در نظام به کار گرفته نشده و نمی شوند. رویکردها، نظرها و نظریه ها، سلیقه های مختلف و آداب و رسوم آبا و اجداد هر کدام به نسبت قدرت و نفوذی که بتوانند امکانات ملی را در اختیار بگیرند راهبرد خود را به نظام تحمیل کرده و به جامعه می کشانند و این گونه است که جامعه به محل تقابل این نظریه ها شده اند. این در حالی است که این نظریه ها می توانند به طور کامل به دور از “خوانش انقلاب اسلامی” در حوزه زن و خانواده باشند.

رهبری معظم با توجه به ریشه و سرمنشآ آسیب ها به حوزه زن و خانواده راهبرد “مرکز عالی فراقوه ای” را تعیین کردند، که متاسفانه اقدام لازم در جهت تشکیل این نهاد انجام نگرفته.

نهادی که کارشناسانه راهبرد در حوزه زنان و خانواده را تعیین و تدوین و بر آن اساس با توجه به شرایط واقعی جامعه برنامه های میان مدت و بلند مدت را تعیین کند. وظایف قوا را پی بگیرد و نظارت در اجرایی شدن برنامه ها را محقق کند. برنامه اقدام و عمل را از دولت بخواهد و عملیاتی شدن آن ها را پی گیر باشد.

شایسته است از این فرصت که در اختیار حضرتعالی قرار گرفته است در جهت راهبرد شکل گیری “مرکز عالی فراقوه ای زنان و خانواده” استفاده شود. نهادی جهت تدوین راهبرد، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها جهت اجرایی کردن سیاست ها و برنامه ها.

در این دهه ها نخبگان و اندیشمندان متعهد به آرمان ها و اهداف نظام اسلامی و همراستا با “خوانش انقلاب اسلامی از زن و خانواده”، هم به لحاظ نظری و در اختیار داشتن تحقیقات انجام شده و هم آشنایی کامل از آن چه حقیقتا مسئله و نیاز زن است آمادگی کامل در جهت شکل گیری چنین نهادی را دارند. اندیشمندانی که شکل گیری چنین نهادی را از برگزاری همایش هایی که خروجی آن ها بایگانی شده و به کار گرفته نمی شوند بی نیاز می کنند.

به درستی استحضار دارید فرصتی که در اختیار حضرتعالی قرار گرفته فرصتی است که اثری مانا و  ریشه ای از آن انتظار می رود که برجا بماند. خود واقفید که دیدار و نشست و مصاحبه و نوشتن نامه و بیانیه و امضای تفاهم نامه و قرارداد و فعالیت های این چنینی انجام “ماموریت” محسوب نمی شوند. این ها فقط ابزار کار هستند برای دستیابی به هدف و “ماموریت” تعیین شده.

استحضار دارید در دوره های گذشته این قسم اقدامات به عنوان گزارشات بی نتیجه در کارنامه عمل آمد که نتیجه اش فرصت سوزی بود. در دولت های مختلف توسط مرکز مشارکت زنان و معاونت امور زنان و خانواده معاونت کارهایی از جنس ورود به اجرا از انجام تحقیقات تا حتی تهیه کتاب که به صحنه اجرا نیامد چرا که راه اجرایی شدن برنامه ها دستگاه های اجرایی هستند که ورود نهادهای ستادی را دخالت دیده و آن ها را عملیاتی نخواهند کرد. کارنامه عملکردها در حوزه زنان گواه این امر است.

نتیجه این بیراهه ها و فرصت سوزی ها همین است که امکاناتی که به نام زنان در اختیار معاونت امور زنان بوده است انجام کارهای غیرملی و  سپردن آن ها به بایگانی و یا کارهای در حد یک خیریه دولتی بوده است و تنها نتیجه آن ها ارائه گزارش کار بوده است. کارهایی که با “ماموریت” معاونت همخوانی نداشته و ندارد.

علاوه بر اقدامات لازم جهت شکل گرفتن “مرکز عالی فراقوه ای زنان و خانواده”، تقاضا می شود به نمایندگی از رئیس محترم جمهور:

  • در شورای فرهنگی اجتماعی زنان شرکت داشته باشید به جهت قرار گرفتن در جریانات شورا و تاثیرگذاری بر آن چه پیش روست.
  • از معاونت امور زنان و وزارتخانه ها به طور پیوسته عملی کردن قوانین مصوب برنامه های توسعه را پی گیر شوید.
  • پی گیر باشید تا معاونت امور زنان و خانواده که عهده دار دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده است با تشکیل کمسیون های فرعی و اصلی متشکل از معاونین و وزرای مربوطه موضوع را در مسیر رسیدن موضوعات به ستاد قرار دهد تا بعد از تصویب در ستاد در اجرایی کردن آن ها کوشا باشند.
  • تطبیق عملکرد دولت با برنامه توسعه را کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام پی گیر باشید.
  • در هماهنگی و همکاری نزدیک با مجلس به دنبال تهیه و مصوب شدن طرح ها یا لوایح مورد نیاز زنان و خانواده جهت تبدیل شدن آن ها به قانون باشید.
  • در هماهنگی با ریاست محترم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم مردم را در جریان اقدامات انجام گرفته و آن چه در جریان است و آن چه مراکز عالی در اثر پی گیری های حضرتعالی انجام می دهند قرار دهید.

از امتیازات خاص انقلاب اسلامی این است که مبتنی بر اصل عدالت در اسلام نظام برآمده از این انقلاب خود عالی ترین اهداف را در حوزه زنان و خانواده به صحنه آورده به گونه ای که مردم را از جنبش های وارداتی “زن محور” بی نیاز کرده است. فقط وظیفه مسولین نظام است تا در جهت امنیت، رفع تبعیض و رفع مشکلات زنان و خانواده وظایف محوله را به درستی و کامل انجام دهند.

از خداوند برای حضرتعالی آرزوی توفیق جهت عملی کردن آرمان ها و اهداف جمهوری اسلامی را دارد.

مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

توران ولی مراد

۴ آذر ۱۴۰۲

۲۵ نوامبر ۲۰۲۳

رونوشت: دکتر مخبر معاون اول محترم ریئس حمهور جهت اطلاع

 

منتشر شده در پایگاه خطوط:

اولین و مهمترین مشکل حوزه زنان و خانواده/دیدار، نشست و مصاحبه انجام “ماموریت” محسوب نمی‌شوند!