Posts
نامه خداحافظی خانم مشاور
نامه خداحافظی خانم مشاور

توران ولی مراد مشاور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور امروز نامه ای خطاب به دکتر انسیه خزعلی ارسال کرده و در آن نامه قطع همکاری خود با معاونت را اعلام کرده است. وی در این نامه اظهار کرده که علت قطع این همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نپرداختن معاونت […]