Posts
حاشیه امن برای وزارتخانه ها نتیجه عملکرد ناصحیح معاونت امور زنان ریاست جمهوری
حاشیه امن برای وزارتخانه ها نتیجه عملکرد ناصحیح معاونت امور زنان ریاست جمهوری

توران ولی مراد* معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم خبر از اجرای طرح مشاوره برای زوجین را داده است. بدیهی است که اگر چنین طرحی بخواهد اجرا شود وظیفه وزارت بهداشت است نه معاونت زنان، ولی در گفته های معاونت حرفی از این وزارتخانه به عنوان تهیه کننده و مجری طرح نیست. سوال روشن […]