Posts
زن یک ابزار جنسی نیست /قانون تا دارای مقبولیت در جامعه نباشد عملی نخواهد شد
زن یک ابزار جنسی نیست /قانون تا دارای مقبولیت در جامعه نباشد عملی نخواهد شد

مقوله حجاب در دو بستر قابل بررسی است. یکی از بعد عقیدتی و فکری و دوم از بعد قانون و در هر یک از این‌ها نوع برخورد متناسب با خودش را می‌طلبد.   به گزارش معاصر، فرشته ولی مراد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در خصوص این سوال برای پوشش شهروندان به مقدار هزینه، بودجه […]