Posts
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور “به چه کاری مشغول است”؟
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور “به چه کاری مشغول است”؟

توران ولی مراد/ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان پاسخ نگارنده به پرسش مطرح شده یک کلام است. “فرصت سوزی”. معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به “فرصت سوزی” مشغول است مانند مسولین گذشته که بر این صندلی نشستند. اشکال کجاست؟ معاون راهبردی خانم معاون رئیس جمهور ندانسته و نتوانسته به راهبردی […]