Posts
داستان کوتاه/    ابجد به مجلس می رود./ توران ولی مراد
داستان کوتاه/ ابجد به مجلس می رود./ توران ولی مراد

فرشته ولی مراد   دفترچه یادداشتش را باز می کند و می نویسد جمعه ۲۸/۹/۸۲٫ خط بعد می نویسد “ابجد به مجلس می رود”. زنگ تلفن او را می خواند. با تلفن های باقی که بعدا در این مورد به او زده می شود، زنگ خطرها و اخطارها و هشدارها و پی گیری ها و […]