Posts
قانون تابعیت فرزند زن ایرانی از مرد غیر ایرانی رفع مشکل زنان یا آسیب زا برای زنان؟
قانون تابعیت فرزند زن ایرانی از مرد غیر ایرانی رفع مشکل زنان یا آسیب زا برای زنان؟

لایحه موسوم به تابعیت که به موضوع فرزندان متولد شده از مادر ایرانی پرداخته است در دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. به موجب ماده واحده این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این […]

دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده/ مدرس توران ولی مراد
دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده/ مدرس توران ولی مراد

دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانوادهد برگزار می شود هدف از تشکیل دوره و کارگاه فعال شدن کارشناسانه با استفاده از آموزش و شناخت از راه رفته شده در حوزه زنان و خانواده در این حوزه است. آموزش ها و فعالیت ها ورود راهبردی و استراتژیک را جهت این نظارت ها مورد توجه […]