Posts
توران ولی مراد: عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری در حد یک خیریه است
توران ولی مراد: عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری در حد یک خیریه است

در گفت و گوی رکنا با توران ولی مراد مطرح شد؛ عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری در حد یک خیریه است / این معاونت ۳۲ سال است که در اجرای وظایفش کوتاهی می کند رکنا: توران ولی مراد گفت: معاونت زنان در جایگاه خودش، عقلا و منطقا نباید وارد امور اجرایی شود و بعد اینگونه […]