Posts
فمنیسم و مدل حکمرانی زنانه
فمنیسم و مدل حکمرانی زنانه

یادداشت(۱) ♦️فمنیسم مفهومی است که درجهان بر بسیاری از مسائل حوزه زنان سیطره انداخته است. می توان گفت «برابری جنسیتی » که همان«تشابه جنسیتی» و تقابل با «جنسیت» است، راهبرد این جریان جهت حل مسائل زنان درجهان است. بر این اساس در عرصه سیاست عمده زنانی که وارد امر حکومت داری شدند زمانی توانستند در […]