Posts
قانون تابعیت فرزند زن ایرانی از مرد غیر ایرانی رفع مشکل زنان یا آسیب زا برای زنان؟
قانون تابعیت فرزند زن ایرانی از مرد غیر ایرانی رفع مشکل زنان یا آسیب زا برای زنان؟

لایحه موسوم به تابعیت که به موضوع فرزندان متولد شده از مادر ایرانی پرداخته است در دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. به موجب ماده واحده این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این […]