Posts
برگزاری نشست زنان مجمع مجالس آسیایی (APA)
برگزاری نشست زنان مجمع مجالس آسیایی (APA)

هیات پارلمانی ایران که  با هدف شرکت در دوازدهمین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی عازم ترکیه شده است ، در حاشیه این مجمع در نشست زنان مجمع مجالس آسیایی (APA) شرکت کرد. در نشست زنان مجمع مجالس آسیایی (APA)، سیده فاطمه ذوالقدر  به عنوان رئیس مجمع پارلمانی آسیایی و عضو این کمیته، رحیمی جهان آبادی و کاظمی […]