Posts
تشریح ماموریت‌های دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضاییه
تشریح ماموریت‌های دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضاییه

زنگانه گفت: تحقق حمایتها از زنان و خانواده و حمایت از اطفال و نوجوانان و تحقق پیشگیری رشد مدار از جمله ماموریتهای اصلی این دفاتر است. زنگانه، مدیرکل دفتر زنان و امور خانواده قوه قضاییه گفت: در بیش از هفت سال کار علمی و مشترک با دانشگاه‌های معتبر کشور؛ کارگروه پیشگیری رشدمدار شکل گرفت. اوبا […]