Posts
خشونت سیاسی علیه زنان را متوقف کنید/۲
خشونت سیاسی علیه زنان را متوقف کنید/۲

منیره افشین پور؛ دانشجوی دکتری فقه و حقوق در یادداشت قبل، در سایت ایران زنان ضمن اشاره به استفاده ابزاری از مطالبات حوزه زن و خانواده در انتخابات ها و موج سواری کاندیداها، احزاب و رسانه ها از این حوزه به جهت دستیابی به آراء قشر خاکستری به تعریفی اجمالی از خشونت سیاسی علیه زنان […]