Posts
عدالت جنسیتی و وظایف زنان در برابر خانواده
عدالت جنسیتی و وظایف زنان در برابر خانواده

مروری بر فرازهای فرامین اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از زنان و اشارات ایشان بر فعالیت و مشارکتهای اجتماعی زنان و حضور بدون محدودیت آن‌ها در مناصب مختلف، تحقق عدالت جنسیتی، لایحه «امنیت زنان» و… البته با تاکید بر اهمیت موضوع «خانواده»، حاکی از توجه رهبری به امور یاد شده است و […]