Posts
تاملی در باب «عقل زنان» در برخی متون دینی
تاملی در باب «عقل زنان» در برخی متون دینی

زهرا عباسپور 🔹یکی از اندیشه هایی که در برخی ادبیات دینی در موضوع زنان دیده می شود و در اذهان عموم ریشه دوانیده این است که اسلام، خصوصا در موضوع «عقلانیت» نگاه منفی به زنان دارد و عبارت مشهور« ناقصات العقول» موید این اندیشه می باشد از سوی دیگر این تفکر در تقابل با نگاه […]