Posts
نه “زن محوری”؛ بلکه تقابل با تبعیض علیه زنان
نه “زن محوری”؛ بلکه تقابل با تبعیض علیه زنان

  بازنشر: خبرآنلاین: توران ولی‌مراد شاید بتوان گفت اساسی ترین مشکلی که فراروی زنان است نگرش انسان فرودست نسبت به زن است. نگرش هایی که اصالت را به مرد می دهد و زنان را به لحاظ انسانی در جایگاهی پایین تر می نشاند. این نگرش کنش متناسب با خود را به صحنه می آورد بر […]