Posts
هدف دشمن استفاده ابزاری جنسی و سیاسی از زن است
هدف دشمن استفاده ابزاری جنسی و سیاسی از زن است

استفاده از عنوان و اسم زنان مانند یک اسم رمز برای اغتشاشگران عمل کرد تا به وسیله آن اهداف سیاسی خود را دنبال کنند. حالا که غبار اولیه فتنه فرونشسته است فرصت مناسبی است تا اهداف جریان برانداز از سوءاستفاده از اسم زنان تحلیل شود.  خبرگزاری فارس: این روزها که تا حد زیادی غبار اولیه شروع […]