Posts
جای خالی برنامه اقدام  و عمل در امور زنان و خانواده دولت سیزدهم
جای خالی برنامه اقدام و عمل در امور زنان و خانواده دولت سیزدهم

؛توران ولی‌مراد برنامه اقدام و عمل روشن می کند که چه موضوعاتی را در زمان اجرای برنامه از نقطه موجود تا زمان مشخص از چه راهی به چه نقطه ای خواهند رساند. ندادن یا نداشتن برنامه به معنای اجرای طرح ها پراکنده، بر اساس سلیقه، بدون تعیین اولویت ها و در بازه زمانی نامعلوم خواهد […]