Posts
معاون رئیس جمهور به وظیفه اش عمل نکند؛ از مجلس مالیات بر مهریه شنیده می شود
معاون رئیس جمهور به وظیفه اش عمل نکند؛ از مجلس مالیات بر مهریه شنیده می شود

توران ولی مراد/ مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان کیست که نداند دهه هاست مهریه به مشکل تبدیل شده است؟ خلآ قوانین حمایتی از زن کار را به این جا کشانده. کمبود حمایت های حقوقی از زن در زندگی مشترک و قانونگذاری منطبق با واقعیت در خانواده را داریم. حمایت های اقتصادی […]