Posts
نوع نگاه امام به زنان وارد جامعه نشده است
نوع نگاه امام به زنان وارد جامعه نشده است

یکی از فعالین حقوق زنان گفت: نوع نگاه امام به زنان به دلیل نبودن آنان در مراکز قدرت و نداشتن بلندگو متأسفانه وارد جامعه نشده است و همین باعث به وجود آمدن آن چالش های موجود در جامعه شده است پرتال امام خمینی(س): امام خمینی، همچنان که در تاریخ مرجعیت شیعی، بیش ترین نقش حمایتی […]