Posts
کارهای بر زمین مانده در حوزه زنان
کارهای بر زمین مانده در حوزه زنان

در گفتگو با روزنامه رسالت بررسی می شود: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و نقش آنان در شتاب‌بخشی به آهنگ توسعه غیرقابل انکار است اما سهمی که از صندلی های ریاستی و پست های کلیدی به دست می آورند، بسیار محدود است، شاید به این دلیل که مراکز تصمیم گیری در […]