Posts
کارنامه مردود معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور
کارنامه مردود معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور

توران ولی‌مراد* گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور ارائه شد. نکاتی در این ارتباط در کنار  ماموریت برزمین مانده به عنوان اولین و مهمترین نکته قابل تامل هستند. مهمترین نکته که اصل موضوع است و گزارش خود گواه آن است که معاونت در جایگاه زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری “ماموریت” -mission – خود […]