Posts
داستان کوتاه/ بدمستی/ توران ولی مراد- تیر۸۴
داستان کوتاه/ بدمستی/ توران ولی مراد- تیر۸۴

داستان کوتاه فرشته ولی مراد (تیر ۸۴) بدمستی از پنجره دفتر کار خیابان را نگاه می کرد و ذهنش را رها کرده بود تا راه چاره مشکل بچه ها را پیدا کند. چه باید می کرد؟ سرنوشت پنج دانشجو در دست او بود. بیشتر از ده روز بود که تحقیق می کرد. وقت برگزاری کمیته […]