Posts
شکاف جنسیتی از مادران ایرانی تا زنان سیاسی
شکاف جنسیتی از مادران ایرانی تا زنان سیاسی

تغییرات شکاف جنسیتی دهه اخیر کشور ما فاقد روند ثابت بوده و هر لحظه روند آن با کاهش روبه‌رو است. در جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد (در سال ۲۰۲۰) در خصوص شکاف جنسیتی که در چهار حوزه دستاوردهای آموزشی، بهداشت و سلامت، مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی سیاسی در میان کشورها بررسی می‌شود، ایران از […]