قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

8 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ١۴٠٠ـ ١٣٩۶

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه