کتاب: الگوی سوم/ الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه/ فرج الله هدایت نیا

12 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

در ابتدای کتاب آمده است:

تقدیم به:

حضرت صدیقه طاهره، زهرای مرضیه؛ همو که چون خورشید درخشید و شعاع نورش زمان و مکان را درنوردید؛ همان بانویی که در تهذیب نفس خویش به اوج رسید، کانون خانواده اش را گرم نگه داشت، احساس و عواطف زنانه را با روح جهاد و شهادت درآمیخت و اینگونه نامش را در تاریخ جاودانه ساخت.

▐فهرست▌

مقدمه …………………………………………………………………………………… ۱۵

موضوع تحقیق و اهمیت آن ………………………………………………………. ۱۵
پیشینه موضوع …………………………………………………………………………………… ۱۵
هدف تحقیق و کاربرد آن ………………………………………………………. ۱۷
مسئله اصلی تحقیق و پرسش های فرعی آن ………………………….. ۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
فرضیه  تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۹٫٫٫
نوآوری های تحقیق …………………………………………………………………………………۱۹
روش تحقیق و ساختار آن ………………………………………………………. ۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
فصل اول: مفهوم شناسی و مبانی الگو پذیری ………………………….. ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
گفتار نخست: مفهوم شناسی الگو ………………………………………………………. ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
الف) تعریف الگو …………………………………………………………………………………..۲۱
۱ معنای مصدری الگو ………………………………………………………. ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲  معنای وصفی الگو ………………………………………………………. ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
ب) تعری واژههای مرتبط ………………………………………………………. ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

اقتدا. ۱
۲ تقلید …………………………………………………………………………………… ۲۳٫٫٫٫٫

اطاعت. ۳

گفتار دوم: مبان یریالگوپذ ………………………………………………………. ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
الف) سرسپردگ ای یرویپ آگاهانه ………………………………………………………. ۲۴٫٫٫٫
۱ حی. تقب یسرسپردگ ای دیتقل کورکورانه………………………….. ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ یری. ضرورت الگوپذ دیو تقل آگاهانه ………………………….. ۲۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
ب) ضرورت الگوسازی و الگوپذیری در منابع اسلامی ………………………………..۲۸
۳۱ ……………………………………………………………………………. فصل دوم: الگوشناسی زنان
گفتار نخست: خانوادهگریزی ……………………………………………………………………….. .۳۲
الف) مجردزیستی زن ………………………………………………………………………….. .۳۲
۱ .علل مجردزیستی .۳۲

……………………………………………………………….
……………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………………………
۱ـ۱ .باورهای غلط دینی .۳۳
۳۴٫ مسئولیت گریزی. ۱ـ۲
۳ـ۱ .تنوع طلبی و لذتجویی جنسی ……………………………………………۳۵
۲ .پیامدهای مجردزیستی .۳۶

۱ـ۲ .پاک دامنی یهمراه با فشارها یروح ………………………….. ۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ـ۲ دامن. آلوده و روابط فرازناشویی ………………………….. ۴۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
خانه گریزی زن ……………………………………………………………………………….۴۹
۱ علل خانه گریزی ………………………………………………………. ۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ـ۱ یبخشتی. اولو یب حضور اجتماع ………………………….. ۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ـ۱ یشمار. مرجوح یدارخانه ………..ی………………………………………….۵۰
.۲ گاهیجا یارزش خانه یدار یامدهایو پ خانه یزیگر ………………………….. ۵۱٫٫
۱ـ۲ گاهی. جا یارزش یدارخانه در اسلام ………………………….. ۵۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ـ۲ یامدهای. پ یفرد یو اجتماع یزیگرخانه ………………………….. ۵۳٫٫٫٫
گفتار دوم: خانه ینینش ………………………………………………………………………………….۵۵
گاهیالف) جا یفقه یالگو خانه ینینش زن ………………………………………………….۵۷
یب) نقد مبان و ادله لزوم خانه ینینش زن ………………………………………………….۵۸
۱ ی. نقد مبان هینظر خانه ینینش زن ……………………………………………………۵۸
۱ـ۱ ی. تناف یحضور اجتماع یستیززن با اصل پاک ……………………… ۵۸
۲ـ۱ ی. تناف یحضور اجتماع یهاتیزن با مسئول یهمسر ۵۹ ………………
۲ هی. نقد ادله نظر خانه ینینش زن ………………………………………………………۶۰
۱ـ۲ لی. دل یقرآن لزوم خانه ینینش زن ………………………….. ۶۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ـ۲ یی. ادله روا لزوم خانه ینینش زن ………………………….. ۶۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
نییج) تب یامدهایپ خانه ینینش زن ………………………………………………………. ۶۷٫٫٫
۱ .استضعاف فکری زنان .۶۸

……………………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………….
………………………………………………………………..
۲ .تضییع استعدادهای زنان .۷۰
۳ .مردانهشدن اداره امور زنان .۷۰
۴ .دینگریزی زنان .۷۱
۵ .سوء معاشرت و عسر و حرج زنان …………………………………………………۷۲
۶ .آسیبهای خانهنشینی در جامعه مدرن …………………………………………..۷۳
د) ادله مشروعیت حضور اجتماعی زن ……………………………………………………. .۷۴
۱ .آیات قرآن کریم .۷۸

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
۲ .سیره اهل بیت……………………………………………………………………… ۷۹
۳ .سیره مسلمانان .۸۱
۴ .منظومه عفاف .۸۳
گفتار سوم: خانوادهگرایی و حضور اجتماعی ……………………………………………………. .۸۴
الف) ممیزات الگوی سوم……………………………………………………………………….۸۴

یهامثلب) ینید یالگو سوم ………………………………………………………. ۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫
یفصل سوم: مبان یالگو سوم ………………………………………………………. ۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
گفتار نخست: مبانی یشناختانسان یالگو سوم ………………………….. ۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
تیالف) هو یانسان ………………………………………………………………………………..۹۰
۱ ی. بررس اتیآ نشیآفر انسان ………………………………………………………. ۹۰٫٫
۱ـ۱ هی. نظر تیهو دوگانه زن و مرد………………………….. ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ـ۱ هی. نظر تیهو مشترک زن و مرد ………………………….. ۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ ی. بررس اتیروا نشیآفر انسان ………………………………………………………۹۴
۱ـ۲ اتی. روا نشیآفر یتبع زن …………………………………………………..۹۵
۲ـ۲ اتی. روا نشیآفر همسان زن و مرد ………………………….. ۹۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
یب) کرامت انسان ………………………………………………………. ۱۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ ی. کرامت ذات یو اکتساب ………………………………………………………. ۱۰۱٫٫٫٫٫٫
۲ می. تکر یاختصاص زن ………………………………………………………. ۱۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ـ۲ می. تکر مادران ………………………………………………………. ۱۰۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ـ۲ می. تکر همسران ………………………………………………………. ۱۰۴٫٫٫٫٫٫
۳ـ۲ .تکریم دختران ……………………………………………………………… ۱۰۴
۳ .تأملی بر توصیفهای تحقیرآمیز از زن در منابع اسلامی ……………….. ۱۰۴
۱ـ۳ .شرّ شمردن زن

…………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………….
۱۰۴ ……………………………………………………………..
۲ـ۳ .عامل گناهشمردن زن ۱۰۸
۳ـ۳ .بزرگشماری کید زنان ۱۱۱
۴ـ۳ .ناقصالعقلشمردن زنان ۱۱۲
۵ـ۳ .نهی از مشورت با زنان ۱۱۵
گفتار دوم: مبانی فقهی ـ حقوقی الگوی سوم ……………………………………………….. ۱۱۷
الف) اهلیت حقوقی ……………………………………………………………………………. ۱۱۷
۱ .ادوار حیات حقوقی زن …………………………………………………………….. ۱۱۸
۱ـ۱ .ملکانگاری یا انکار اهلیت حقوقی ………………………………….. ۱۱۸
۲ـ۱ .اهلیت نسبی یا حجر حقوقی …………………………………………… ۱۲۰
۳ـ۱ .همسانپنداری و عدالت حقوقی ………………………………………. ۱۲۳
۲ .نقش اسلام در تثبیت اهلیت و استقلال حقوقی زن ……………………… ۱۲۴
۱ـ۲ .اهلیت حقوقی زنان در اسلام ………………………………………….. ۱۲۴

۲ـ۲ ی. استقلال حقوق زن در اسلام………………………….. ۱۲۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
یب) عدالت حقوق ………………………………………………………. ۱۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ .مفهوم عدالت در حقوق اسلامی ………………………….. ۱۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ ی. مبان تفاوت در حقوق اسلامی ………………………….. ۱۳۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ـ۲ یعی. اقتضائات طب ………………………………………………………. ۱۳۲٫٫٫٫٫
۲ـ۲ یتی. اهداف ترب ………………………………………………………. ۱۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۳ـ۲ یوارگ. نظام یحقوق ………………………………………………………. ۱۳۸٫٫
فصل یهاچهارم: شاخصه یالگو سوم ………………………………………………………. ۱۴۱٫٫٫٫
گفتار نخست: خانواده ییگرا زن مسلمان ……………………………………………………… ۱۴۱
یالف) مبان خانواده ییگرا در اسلام ………………………………………………………. ۱۴۲٫
۱ نشی. آفر یمنزل یعیانسان و طب بودن نهاد خانواده …………………………. ۱۴۲
۲ .اصل پاک یستیز یو نف ییروابط فرازناشو ………………………….. ۱۴۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
ب) لوازم خانواده ییگرا ………………………………………………………. ۱۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ .تسریع و تسهیل تشکیل خانواده ……………………………………………….. ۱۴۵
۱ـ۱ .تسریع در ازدواج …………………………………………………………… ۱۴۵
۲ـ۱ .تسهیل ازدواج………………………………………………………………. ۱۵۰
۲ .تحکیم و تعالی خانواده ……………………………………………………………. ۱۵۴
۱ـ۲ .آموزش و مهارتافزایی

…………………………………………………….
۱۵۶ …………………………………………………..
۲ـ۲ .حمایت از خانواده………………………………………………………….. ۱۵۹
۳ـ۲ .داوری و میانجیگری ۱۶۲
گفتار دوم: حضور اجتماعی زن مسلمان……………………………………………………….. ۱۶۴
الف) عرصههای حضور اجتماعی زن…………………………………………………….. ۱۶۶
۱ .اداری و استخدامی ………………………………………………………………….. ۱۶۶
۱ـ۱ .حق اشتغال زنان در اسلام و جمهوری اسلامی ایران …………. ۱۶۶
۲ـ۱ .الگوی اشتغال زنان……………………………………………………….. ۱۶۹
۳ـ۱ .محدودیتهای شغلی زنان……………………………………………… ۱۷۲
۲ .علمی و آموزشی …………………………………………………………………….. ۱۷۳
۱ـ۲ .حق زنان در تعلیم و تعلم در اسلام………………………………….. ۱۷۳
۲ـ۲ .سیاستهای آموزش زنان در جمهوری اسلامی ایران …………. ۱۷۷
۳ .مشارکت سیاسی …………………………………………………………………….. ۱۷۸

۱ـ۳ یاسیمشارکت س. حق زنان در اسلام ………………………….. ۱۷۹٫٫٫٫٫٫
۲ـ۳ یاسی. مشارکت س یزنان در جمهور یاسلام رانیا ۱۸۰ ………………
۴ تی. ولا یاجتماع ………………………………………………………. ۱۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ـ۴ تی. ولا یاجتماع زنان از منظر قرآن ………………………….. ۱۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ـ۴ تی. ولا یاجتماع اتیزنان از منظر روا ………………………….. ۱۹۱٫٫٫٫٫
ب) موانع حضور اجتماعی زن ………………………………………………………. ۱۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ ی. موانع خانوادگ ………………………………………………………. ۱۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ـ۱ ی. عدم همراه یاریو هم شوهر در اداره منزل ۱۹۴ …………………….
۲ـ۱ یاعتمادی. ب یو بدگمان شوهر به همسر ………………………….. ۱۹۶٫٫٫
۲ ی. موانع اجتماع ………………………………………………………. ۱۹۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ـ۲ یاعتمادی. ب ییبه توانا زنان ………………………….. ۱۹۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲ـ۲ .بهره جویی ابزاری از زنان ……………………………………………….. ۱۹۹
فصل پنجم: بایستههای الگوی سوم………………………………………………………………۲۰۳
گفتار نخست: خانوادهمحوری (اولویتبخشی به خانواده) ………………………………… ۲۰۳
الف) خانوادهمحوری در امور عبادی ……………………………………………………… ۲۰۵
۱ .خانوادهمحوری شوهر در امور عبادی …………………………………………. ۲۰۵
۲ .خانوادهمحوری زن در امور عبادی……………………………………………… ۲۰۸
۱ـ۲ .روزه مستحبی

………………………………………………………………..
۲۰۸ ………………………………………………………………
۲ـ۲ .حج مستحبی ۲۰۹
ب) خانوادهمحوری در امور مالی ………………………………………………………….. ۲۱۱
ج) خانوادهمحوری در ازدواج و امور همسری …………………………………………. ۲۱۲
۱ .خانوادهمحوری و اقتدار ولایی پدر بر ازدواج دختر ………………………… ۲۱۳
۱ـ۱ .بررسی فقهی لزوم اذن پدر در نکاح دوشیزه ……………………… ۲۱۳
۲ـ۱ .نقش عناوین ثانوی در اسقاط اذن پدر یا جد پدری ……………. ۲۱۴
۲ .خانوادهمحوری و اقتدار مدیریتی شوهر بر همسر …………………………. ۲۱۶
۱ـ۲ .مفهوم قوامیت شوهر

……………………………………………………
۲۱۷ ……………………………………………………..
۲ـ۲ .پیامدهای نشوز همسر ۲۱۹
د) خانوادهمحوری در فعالیت اجتماعی …………………………………………………… ۲۲۱
۱ .اذن شوهر در خروج زن از منزل ……………………………………………….. ۲۲۱
۱ـ۱ .بررسی دلیل عقلی حق شوهر در کنترل معاشرت همسر……… ۲۲۳
۲ـ۱ .بررسی ادله روایی حق شوهر در کنترل معاشرت همسر………. ۲۲۴

۲ .التزام به مصالح خانواده در امور شغلی ………………………….. ۲۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
گفتار دوم: جامعه یریپذ ………………………………………………………. ۲۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
الف) ضرورت جامعه یریپذ زن مسلمان ………………………….. ۲۳۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
یریپذب) لوازم جامعه زن مسلمان ………………………………………………………. ۲۳۹
۱ یدگی. پوش ………………………………………………………. ۲۳۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱ـ۱ یگدی. فلسفه پوش ………………………………………………………. ۲۴۰٫٫٫٫٫
۲ـ۱ ی. ادله فقه یدگیپوش ……………………………………………………… ۲۴۳
۳ـ۱ ی. حدود شرع یدگیپوش ………………………….. ۲۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴ـ۱ .پوشیدگی در سیره حضرت زهرا …………………………………… ۲۴۷
۲ .حریم نگهداری ………………………………………………………………………. ۲۵۰
۱ـ۲ .اهمیت حریم نگهداری در اسلام …………………………………….. ۲۵۰
۲ـ۲ .حریم نگهداری در روابط اجتماعی …………………………………… ۲۵۲
۳ـ۲ .حریم نگهداری در رسانه ها و فضاهای مجازی ………………….. ۲۵۷
۲۶۰ …………………………………………………………………………….. امانتداری. ۳
یافتههای پژوهش ……………………………………………………………………………………….. .۲۶۳
منابع …………………………………………………………………………………………………………… .۲۶۵
۲۶۵ ……………………………………………………………………………………………….. عربی 
۲۷۴ ………………………………………………………………………………………………. فارسی 
فهرست آیات ……………………………………………………………………. ۲۷۹
فهرست روایات …………………………………………………………………. ۲۹۳
نمایه اعلام ……………………………………………………………………….. ۳۰۳
نمایه اصطلاحات ………………………………………………………………… ۳۰۷

باسمه تعالی

جوهرۀ وجودی انسان، معرفت الهی را فریاد می زند و انسان بما هو انساان در دایار
هستی چو گوهر مینیایی است که به دنبال کمال ر می جوید و فارغ از زن بودن یا ا مارد
بودن در کرانه الیتناهی، با ذر ذر وجود، خدا را می خواند تا در سایه سار الطااف زا
ج کرد و برای رهایی از ظلم و تاریکی با آنچه که در وجودش به ودیعه نهاد شد قیا
نماید و در این زرصه شهدا چه زیبا ایفای نق کردند و به ویژ ۷۰۰۰ زن شهید که نشان
دادند می توان زن بود، زفیف بود، محجبه و شریف بود و در زین حال در ماتن و مرکا
بود و این نگا به زن متعالی ترین نگا برگرفته از متن اسال ز ی است که توسا رهبار
فرزاناه انقاالک، حکایم بای بادیر دوران، مرجاج زاالی مقاا جهاان اساال ح ار
آیت اهلل العظمی اما خامنه ای ز ی تبیین گردید و در پیا ارزشامند ی کاه باه کنگار
شهدای زن در سال ۹۱ ارائه فرمودند تما زوایا و ابعاد آن را به زیبایی ترسایم نمو دناد و لذا بسیج جامعه زنان کشور در تبیین این پیا اقدا به چاپ سلسله کتابهایی نمود کاه از جمله آن کتاک شریف حاضر است که تقدیم به ساحت قدسی معماای ناگشاود مع رفات بشری ح ر زهارای اههار الساال اهلل زلیهاا مای شاود و امیاد اسات اندیشامند ان، فرهیختگان، دانشجویان و پژوهشگران ما را از نقطه نظرا ارزشمند خود بهر مند نمایند.

مینو اصلانی
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور

 

نام کتاب: الگوی سوم (الگوی رفتاری زن درخانواده و جامعه)
نویسنده: دکتر فرج االله هدایت نیا
ویراستار : عظیم قهرمانلو
ناشر: سازمان بسیج جامعه زنان کشور. انتشارات لشگر فرشتگان
گرافیست و طراح جلد: مهدى شاهوردى
نوبت چاپ: دوم- بهار ۱۳۹۶
چاپ و صحافی: چاپخانه روزنامه جوان

سرشناسه: هدایت نیا، فرج الله،
عنوان و نام پدیدآور: الگوی سوم: الگوی رفتاری زن درخانواد و جامعه/تألیف فرج اهلل هدایت نیا
مشخصات نشر: تهران: سازمان بسیج جامعه زنان کشور، انتشارات لشگر فرشتگان، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری: ۳۱۲ ص
۹۷۸-۶۰۰-۹۷۱۵۴-۰-۴ریال ۲۰۰۰۰۰ :شابک
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
شناسه افزوده: سازمان بسیج جامعه زنان کشور. انتشارات لشگر فرشتگان
BP ۲۳۰/۱۷۲/ هـ ۴ الف ۷ ۱۳۹۵ :کنگره بندی رده
رده بندی دیویی: ۴۸۳۱/۲۹۷
شماره کتابشناسی ملی: ۴۶۳۵۲۶۵

 

Attachments: