آرشیوی ۱۳۷۶/ اعطای نشان دولتی درجه دو خدمت به شهلا حبیبی

15 اسفند 1398
شبکه ایران زنان؛  
۱۳۷۶.۰۴.۱۸ – – – ۳۹۷
‌شماره: .۶۲۲۳۹ت۱۸۳۹۱ک
‌تاریخ: ۱۳۷۶.۵.۱۱
‌ریاست ‌جمهوری ـ دفتر اعطای نشانهای دولتی
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون ارزیابی و تصویب نشانهای دولتی در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۴.۱۸
با توجه به اختیار تفویضی هیأت‌ وزیران(‌موضوع تصویبنامه شماره .۳۷۲۷۹ت۲۰۱‌ه‍ مورخ
۱۳۷۳.۵.۲۵) و در اجرای آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی (‌موضوع تصویبنامه شماره.۱۲۳۳۴ت۳۳۵‌ه‍ مورخ ۱۳۶۹.۸.۳۰) تصویب نمودند:
‌با تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری نشان دولتی «‌درجه دوم خدمت» به خانم شهلا
حبیبی اعطا شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۶.۵.۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور
منبع: مرکز پژوهش های مجلس