بی هویتی و غریبه شدن زنان با آموزه های دینی و فرهنگی

2 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  

کسب رفاه به تنهائی نمی تواند هدف غائی ما باشد اما تلقین غرب بر این موضوع باعث بی هویتی ما و غریبه شدن با آموزه های دینی و فرهنگی شده است.

دکتر سوسن قهرمانی*
جهان بینی غرب فرد محور است و بر همین اساس و با توجه به هدف نیل افراد جامعه به بیشترین منافع مادی و کسب رفاه ظاهری سیاستگذاری ها، رفتارها و عملکردهای دولت ها نیز در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تنظیم می شود.

غرب در این زمینه بسیار جامع و باتوجه به همه ابعاد برنامه ریزی می کند و قرنهاست که براساس تجربیات کسب شده و مطالعات انجام داده و استفاده از اتاق فکرهای متشکل از افراد صاحب نظر توانسته است سلطه خود را در همه این زمینه ها به دنیا تحمیل نماید. کار بسیار پیچیده ای که در این زمینه موفق به انجام آن شده اند که متفاوت ولی هم سو با سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادی برای کنترل دنیاست، سلطه فرهنگی و علمی فنی است که به مراتب خطرناک تر از سایر انواع سلطه می باشد.

در اینجا فکر انسان های دیگر به زنجیر کشیده می شود که بعضاً منجر به تبدیل انسان ها به سربازان بی جیره و مواجب برای تحقق اهداف غرب می شود. تقلید کورکورانه مراکز علمی (چه علوم انسانی چه سایر علوم) و فنی ما از نسخه های پیچیده شده توسط غرب بدون در نظر گرفتن جهان بینی آنان صورت می گیرد.

در جوامع با جهان بینی خدا محور، تناقض فاحشی در آنچه غربی ها می خواهند و انجام می دهند با آنچه ما باید انجام دهیم وجود دارد و بنابراین استفاده از برنامه های آنان در جوامع ما باعث ایجاد سردرگمی و از دست دادن اصالت وجودی می گردد.

ما نیز به جای حرکت برای کسب تعالی و قرب الهی به علاقمندی به رفاه ظاهری جذب می شویم و آنهم در حالی که کسب رفاه به تنهائی نمی تواند هدف غائی ما باشد.

یک موضوع قابل لمس آن نیز بحث علوم انسانی و زنان است که نتیجه تسلیم جوامع نظیر خودمان را می توانیم بصورت خیلی واضح در همه سطوح جامعه مشاهده نمائیم که شاید عمده ترین این تآثیر بی هویتی و غریبه شدن بسیاری از زنان (البته محدود به زنان نیست و همه جامعه را دربر می گیرد) با آموزه های دینی و فرهنگی خودماست.

غرب تلاش کرده است (که باید اذعان نمود که موفق هم بوده است) تا جوامع خود را نسبت به سایر جوامع پیشرفته تر و بهتر و برخوردار از توانمندی های بالاتر و رفاه و آسایش قابل توجه تر معرفی نماید و بطور همزمان نیز تلاش کرده است تا سایر جوامع را عقب مانده و ضعیف تر نشان دهد و به دیگران بقبولاند که تنها راه کسب جایگاه بالاتر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقلید و پیروی سایر جوامع از غرب می باشد.

به همین خاطر تمرکز بیشترین در نابودی ریشه های فرهنگی و مذهبی جوامع نظیر ما دارد و تلاش دارد تا تاریخ کهن ما را نیز مخدوش جلوه دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه

منبع: خبرگزاری مهر