تصاویر از خدمات فاطمه رهبر می گویند

22 اسفند 1398
شبکه ایران زنان؛  

فاطمه رهبر از بعد انجام وظیفه در مجلس نهم در کمیته امداد امام خمینی (ره) فرصت خدمت به زنان و خانواده ها و زنان سرپرست خانوار را پیدا کرد. این تصاویر بخشی از خدما او را در میان مردم نشان می دهد.

IMG-20200307-WA0215
IMG-20200307-WA0224
IMG-20200307-WA0199
IMG-20200307-WA0183
IMG-20200307-WA0161
IMG-20200307-WA0218
IMG-20200307-WA0158
IMG-20200307-WA0188
IMG-20200307-WA0201
IMG-20200310-WA0398
IMG-20200310-WA0399
IMG-20200310-WA0339