لایو اینستاگرام/ بررسی عملکرد مجلس در حوزه زنان و خانواده

30 اردیبهشت 1399
شبکه ایران زنان؛  

لایو اینستاگرامی

با موضوع بررسی عملکرد مجلس دهم در حوزه زنان و خانواده

با شرکت توران ولی مراد به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی

زمان سه شنبه ۳۰خرداد ساعت ۲۲

@freshteh-valimorad