بررسی چالش های حوزه زنان و خانواده در رادیو

17 تیر 1399
شبکه ایران زنان؛  

شناسایی و بررسی چالش های حوزه زنان و خانواده در برنامه بی قاب بی نقاب رادیو گفتگو

سه شنبه ۱۷ تیر ساعت ۱۶ در رادیو گفتگو چالش های حوزه زنان و خانواده به بحث و بررسی و نقد گذاشته می شود.

میهمانان برنامه:

توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و مدیر شورای همکاری های زنان و دکتر دکتر محسن بدره عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با تخصص مطالعات زنان و خانواده

نوار برنامه در آرشیو ایران صدا موجود است.

IMG-20200707-WA0138