سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده (ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه)

22 تیر 1399
شبکه ایران زنان؛  

مقدمه
نظام مقدس جمهوری اسلامی، طلیعه عصری نو از عدالت، پیشرفت و تعالی در همه عرصههای زندگی فردی و
اجتماعی است و در بسیاری از حوزهها، رویکردی ممتاز و متمایز از بینشهای نظام سلطه، در سطح جهانی ارائه
نموده است. موضوع زن و خانواده یکی از موضوعاتی است که تصویر ارائهشده از آن در نظام اسلامی، تصویری
متعالی، الهامبخش و راهگشا برای بسیاری از مشکلات کشور در سطح جهانی است.به تعبیر مقام معظم
رهبری،”مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است”. “در نظام جمهوری اسلامی مسئلهى خانواده، مسئلهى بسیار مهمى است؛ پایهى اصلى در جامعه است، سلول اصلى در جامعه است اگر سالم شد، یعنى بدن سالم است. جامعهى اسلامى، بدون بهرهمندى کشور از نهاد خانوادهى سالم، سرزنده و بانشاط، اصلاً امکان ندارد پیشرفت
کند. بالخصوص در زمینههاى فرهنگى و البته در زمینههاى غیر فرهنگى، بدون خانوادههاى خوب، امکان پیشرفت نیست. پس خانواده لازم است”.همچنین در حوزه زن نیز،به تعبیر ایشان”ملت ایران امروز به برکت انقلاب قادر گشته است که نظرگاه جدیدی در باب زن و ارزشهای او ارایه کند و طراز نوینی از زن برجسته و والا بیافریند”.
با این وجود، علیرغم تلاشها و دستاوردها، وضعیت کنونی جامعه ایران با تراز متعالی مد نظر نظام فاصله زیادی دارد و تحقق این تصویر مطلوب، نیازمند تلاشی آگاهانه در راستای تبیین و نهادینهسازی ارزشهای نظام در حوزه زن و خانواده در قالب راهبردها و برنامههای اجرایی و همچنین مجاهده و ثبات قدم در راه اجرای این راهبردها میباشد. بر این اساس و در چارچوب اهتمام دولت جمهوری اسلامی بر خانواده محوری در کلیه برنامههای فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی، ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. بر اساس متن این ماده،” دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینهها با تدوین و تصویب « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعۀ تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بینالمللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی
نماید.
در این راستا، تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به مرکز امور زنان و خانواده محول شده است و مرکز نیز تلاش نموده است با تشکیل کمیته راهبری، کمیته مبانی و نظارت، کمیته تلفیق و کارگروههای تخصصی به تفکیک هر یک از حوزه های مدنظر در سند جامع، کلیه ظرفیتهای مدیریتی، تخصصی و اجرایی کشور را در این مسیر بسیج نماید.
همچنین تلاش شده است تا با تلفیق دو رویکرد محوری مورد توجه دولت یعنی “حرکت در چارچوب تحقق ارزشها
و مبانی” و “شناسایی مسائل و رویکرد حل مسئله” و همچنین با استفاده از تحلیل مبانی مورد نظر در منویات مقام معظم رهبری و بررسی اسناد بالادستی، مصاحبه هم اندیشی خبرگان، بررسی پژوهشهای انجام شده در حوزه شناسایی چالشها و مسائل اصلی زنان و خانواده و همچنین با استفاده از تعاملات انجام شده با دستگاهها، برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تدوین گردد.
نکته مهمی که در این سند جامع مورد توجه قرار گرفته است تلاش برای تدوین برنامه های کاربردی و اجرایی به منظور تعریف برنامهها و اقدامات اساسی کشور در حوزه زنان و خانواده و تعیین شرح وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی در این حوزه میباشد.

هدف اصلی
هدف اصلی و خروجی نهایی این سند، یک سند برنامهای و طرح اقدام در چارچوب ارزشها، چشم انداز و سیاستهای کلی نظام در حوزه زن و خانواده می باشد.

 

متن کامل در فایل ضمیمه

Attachments: