نشست توران ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی

30 تیر 1399
شبکه ایران زنان؛  

نشست کارشناسی توران ولی مراد با شوارای هماهنگی خواهران بسیح دانشجویی حول محور عملکردها در حوزه زنان و خانواده

محل نشست: خبرگزاری فارس

نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی۱
نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی۳
نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی
نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی۴
نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی۵
نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی۷
نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی۸
نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی۹
نشست ولی مراد با شورای هماهنگی خواهران۲ بسیج دانشجویی۶