تأسیس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضاییه و استان های سراسر کشور

1 آذر 1399
شبکه ایران زنان؛  

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های قوه قضاییه‌ نظر به ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی به جرایم
اطفال و نوجوانان بزهکار و نیز حمایت ازاطفال و نوجوانان بزه دیده و ضرورت حمایت از حقوق زنان‌، مقرّر می‌گردد، واحدی به عنوان ‌«دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان‌» در نهاد قوه قضاییه و دفاتری تحت نظر رؤسای کل‌دادگستری در هر استان تأسیس و نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایند:

۱٫ نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زنان‌، اطفال و نوجوانان بزه کار به ویژه درجهت تسریع در  رسیدگی‌، صدور احکام متناسب و اهتمام به اصلاح و تربیت آنان‌؛

۲٫ حمایت از زنان‌، اطفال و نوجوانان بزه دیده‌؛

۳٫ ارتفای کیفی آموزش قضات دادگاههای اطفال‌.

لازم است گزارش انجام موارد مذکور مرتباً به واحد مذکور در نهاد قوه قضاییه ارسال گردد.

سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس قوه قضاییه‌

تاریخ تصویب ۸۱٫۱۰٫۸