مساله ای درجه یک/۱

2 آذر 1399
شبکه ایران زنان؛  

یاداشت ۱

?”جنس” و “جنسیت” از جمله مفاهیم تاثیر گذار بر ساختار ها و نظامات اجتماعی – سیاسی جوامع مختلف هستند. آنچه در عرصه بین المللی به عنوان گفتمان غالب در حال جهانی شدن می باشد حذف جنسیت (به پشتوانه جنبش های فمنیستی) و اصل قرار گرفتن “جنس مرد” به عنوان “جنس برتر” و ایجاد فرصت های برابر، برای زنان جهت دست یابی به موقعیت مردان می باشد. بر این اساس واژه “برابری جنسی” سر لوحه سیاست گذاری و معاهدات بین المللی در این حوزه قرار گرفت.

?وقوع *انقلاب اسلامی ایران* باعث گردید انقلاب و تحولی در تعریف از *”زن”* مبتنی بر آموزه های دینی ایجاد گردد. این باز تعریف از جنس و جنسیت بیش از همه وام دار نگاه عمیق امامین انقلاب به آموزه های دینی و شناخت صحیح از مسائل زمانه بود به نحوی که امام خمینی(ره) زنان را؛ رهبران انقلاب، انسان ساز همانند قرآن ، پیشتاز در تعلیم و تربیت جامعه خطاب می نماید.
? این تعابیر زن را عنصری *درصحنه* و *تمدن ساز* و *مداخله گر در نظامات اجتماعی* معرفی می نماید و در تعارض اساسی با برخی گفتمان های متحجر دینی به مساله زن می باشد که زن را موجودی درجه دو و در حاشیه معرفی نموده دارد. همچنین گفتمان امام خمینی(ره) در موضوع زن به نقد نگاه غالب غرب در این موضوع نیز می پردازد.

?️انتظار می رفت با اتمام جنگ و آغاز برنامه های توسعه، گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان و خانواده توسعه یابد. اما با تمرکز تکنوکراتی دولت ها بر برنامه های توسعه باعث گردید؛ گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان و خانواده، بسط پیدا ننموده و جامعه با مسائل متعددی در موضوع زنان و خانواده روبرو گردد به نحوی که آیت الله خامنه ای در سال ۱۳۹۰ مسائل زنان را جزء مسائل درجه یک کشور نامیده و عنوان فرمودند: *در خصوص زن و خانواده، منابع و تعالیم اسلامیِ برجسته و متقنی وجود دارد که باید پس از تئوریزه شدن، بصورت نظریه های قابل استفاده، در اختیار همه قرار گیرد.*
❗فقدان کافی مبانی نظری دینی در حوزه جنس، جنسیت و نقش های دینی در کنار فشارهای بین المللی و غالب بودن رویکردهای *برابری جنسی* در اکثر برنامه های توسعه باعث گردید میان نهاد خانواده و نظامات اجتماعی تعارضاتی ایجاد گردد که علاوه بر تخریب نهاد خانواده و آسیب های اجتماعی وسیعی را رقم بزد.
وجود *خلاء نظری* در حوزه جنسیت مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی مساله ای مبنایی است که فقدانش در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی داخلی و معاهدات بین المللی خودش را بیش از پیش نشان داده است و باعث ایجاد سوالاتی اساسی در جامعه سازی گردیده است:

– الگوی اسلامی ایرانی تقسیم کار اجتماعی و تقسیم کار خانگی و خانوادگی مبتنی بر جنسیت چیست؟

– زن بودن و مرد بودن و تعیین هویت نقش های جنسیتی در قلمرو چه عواملی است و چگونه شکل می گیرد؟

– ره آورد زندگی زن و مرد در عرصه اجتماعی چیست؟

– ره آورد زندگی زن و مرد در عرصه خانوادگی چیست؟

ادامه دارد…

✍?بانو نگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی
@Banounegar
https://eitaa.com/Banounegar