در نشست با رئیس مجلس مطرح کردم: معاونتی برای امور زنان و خانواده برای مجلس

7 دی 1399
شبکه ایران زنان؛  

توران ولی مراد/ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

تهیه و تصویب قوانین لازم و نظارت بر اجرا و عملکردها ماموریت مجلس است. در حوزه زنان و خانواده در هر دو حوزه خاصه ماموریت نظارتی عملکرد مجلس در این ارتباط کمرنگ بوده است. قبل از شکل گرفتن نهادی فراقوه ای جهت انجام ماموریت های محوله لازم است تا هر سه قوه در حوزه زنان و خانواده توان بالقوه خود را به صحنه آورده و عملیاتی کرده باشند که این کار انجام نشده.

اسنادبالادستی نقطه مطلوب در حوزه زن و خانواده را نشان داده است. لازم است قوا نیروی بالقوه خود را متناسب با ماموریتی که برایشان تعیین شده است به صحنه بیاورند تا نظام با سرعت لازم و به طور صحیح بتواند در آن راستا و دستیابی به نقطه مطلوب حرکت کند. از این رو معاونتی برای ریاست مجلس می تواند امور را پیش برد.

نظارت بر عملکرد دولت بر اساس قانون اساسی از وظایف محوله مجلس شورای اسلامی است. اگر این نظارت به طور کامل و به وقت لازم انجام نگیرد به معنای رها کردن دولت به حال خود است. این امر خود عامل هدر رفتن امکانات و سرمایه ملی است به علاوه آسیب زایی های حاصل از رها شدن امکانات در یک مرکزیت که نظارتی هم بر کارش نیست.

نهاد فراقوه ای زمانی می تواند نقش خود را ایفا کند که قوا حضور پررنگ خود را بر اساس ماموریت محوله نشان داده باشند و توان بالقوه خود را به صحنه آورده باشند که متاسفانه مجلس نقش نظارتی خود را بر عملکردها در حوزه زنان و خانواده انجام نداده است.

شکل گیری و بسترسازی ثابت در ساختار مجلس در حوزه زنان و خانواده فارغ از تغییر افراد و نمایندگان و رئیس مجلس توسط معاونت امور زنان و خانواده در مجلس انجام می گیرد. تهیه برنامه عمل و راهکار ثابت در انجام وظایف محوله به مجلس جهت رفع مشکلات موجود و پیشگیری از آسیب ها و مشکلات پیش رو می تواند توسط این معاونت تهیه و عملیاتی شود.

نقش معاونت امور زنان و خانواده مجلس:

 • – توان افزایی مراکز، کمسیون ها و فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ا رتباط با موضوع
 • انجام امور اداری و عملیاتی امور لازم در راستای موضوعات مرتبط با زنان و خانواده درون مجلس
 • خدمت رسانی به ریاست مجلس، کمسیون ها، و فراکسیون زنان و خانواده مجلس در موضوع مربوطه
 • – انسجام و سرعت بخشی و تداوم فعالیت ها.
 • عملیاتی کردن برنامه عمل در ارتباط با مجلس شورای اسلامی

عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در مجلس:

 • پی گیری ها و فعالیت های لازم در جهت عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی رهبری
 • شناسایی و سنجش موضوعات لازم: متقضیات زمان مسائل تازه ای را ایجاد می کند که برای رفع آن ها لازم است اقدامات به موقع صورت گیرد. پی گیری ها و جلب نظرات کارشناسی جهت شناخت مسائل جدید و تلاش و حرکت در راستای رفع آن ها
 • تعامل، پی گیری های لازم و همکاری با سایر مراکز و واحدهای زیر مجموعه مجلس در راستای وظایف محوله
 • تعامل با قوا و سایر مراکز رسمی و غیررسمی و نهادها و سازمان های مرتبط
 • تعامل لازم با مراکز علمی آموزشی تحقیقاتی اعم از دانشگاهی و حوزوی و تشکل ها و افراد نخبه و کارشناس
 • امور بین الملل
 • رصد فرهنگی اجتماعی رسانه ای و تهیه و ارائه گزارش از خبر و تحلیل اخبار مرتبط
 • تهیه گزارش، خبر و تحلیل خبر و تهیه نظرات و تحقیقات کارشناسی مرتبط با موضوع

فعالیت ها و واحدهای زیرمجموعه:

 • برنامه ریزی و هماهنگی: پی گیری های لازم، هماهنگی و تعامل با دولت، قوه قضاییه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام، علما و مراجع عظام، مراکز علمی تحقیقاتی مطالعات زنان و خانواده دانشگاهی و حوزوی، صداوسیما، شهرداری، استان ها، سایر نهادها و سازمان ها، مراجع و علما و حوزه های علمیه
 • قانون و نظارت: همراهی و همکاری پی گیری های لازم جهت تهیه طرح های لازم، یا اصلاح قوانین موجود، فعالیت ها در جهت نقد و بررسی کارشناسانه طرح ها و لوایح
 • زمینه سازی و پی گیری های لازم جهت انجام نظارت مجلس بر عملکردها در حوزه زنان و خانواده
 • رصد: شرایط فرهنگی، اجتماعی، رسانه ها اعم از رسمی و فضای مجازی
 • رسانه: فعالیت رسانه ای لازم جهت طرح مباحث و نقد و نظرهای لازم در فضای اجتماعی
 • بانک اطلاعاتی و آرشیو: از قوانین مصوب در حوزه زنان و عملکرد مجلس ها، نامه ها و مراسلات، عملکرد مجلس ها به تفکیک، گزارشات دریافتی و ارسالی، مکتوبات، تحقیقات و مطالعات، عملکردها، طرح ها و لوایح رد شده، انجام فعالیت های نظارتی و نتیجه حاصله، نمایندگان ادوار
 • بین الملل: برنامه و تعیین ضرورت ها در حضورهای بین المللی اعم از کشورهای اسلامی یا جهانی. آرشیو از نامه ها و مراسلات بین الملل، همراهی در امور بین الملل و بین المجالس و حضور بین المللی نمایندگان. ارتباطات با نمایندگان مجلس کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، و نهادها و مراکز جهانی، اخبار مجلس ایران با سایر کشورها ودر نشست با رئیس مجلس مطرح کردم: معاونتی برای امور زنان و خانواده برای مجلستوران ولی مراد/ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنانتهیه و تصویب قوانین لازم و نظارت بر اجرا و عملکردها ماموریت مجلس است. در حوزه زنان و خانواده در هر دو حوزه خاصه ماموریت نظارتی عملکرد مجلس در این ارتباط کمرنگ بوده است. قبل از شکل گرفتن نهادی فراقوه ای جهت انجام ماموریت های محوله لازم است تا هر سه قوه در حوزه زنان و خانواده توان بالقوه خود را به صحنه آورده و عملیاتی کرده باشند که این کار انجام نشده.اسنادبالادستی نقطه مطلوب در حوزه زن و خانواده را نشان داده است. لازم است قوا نیروی بالقوه خود را متناسب با ماموریتی که برایشان تعیین شده است به صحنه بیاورند تا نظام با سرعت لازم و به طور صحیح بتواند در آن راستا و دستیابی به نقطه مطلوب حرکت کند. از این رو معاونتی برای ریاست مجلس می تواند امور را پیش برد.نظارت بر عملکرد دولت بر اساس قانون اساسی از وظایف محوله مجلس شورای اسلامی است. اگر این نظارت به طور کامل و به وقت لازم انجام نگیرد به معنای رها کردن دولت به حال خود است. این امر خود عامل هدر رفتن امکانات و سرمایه ملی است به علاوه آسیب زایی های حاصل از رها شدن امکانات در یک مرکزیت که نظارتی هم بر کارش نیست.نهاد فراقوه ای زمانی می تواند نقش خود را ایفا کند که قوا حضور پررنگ خود را بر اساس ماموریت محوله نشان داده باشند و توان بالقوه خود را به صحنه آورده باشند که متاسفانه مجلس نقش نظارتی خود را بر عملکردها در حوزه زنان و خانواده انجام نداده است.شکل گیری و بسترسازی ثابت در ساختار مجلس در حوزه زنان و خانواده فارغ از تغییر افراد و نمایندگان و رئیس مجلس توسط معاونت امور زنان و خانواده در مجلس انجام می گیرد. تهیه برنامه عمل و راهکار ثابت در انجام وظایف محوله به مجلس جهت رفع مشکلات موجود و پیشگیری از آسیب ها و مشکلات پیش رو می تواند توسط این معاونت تهیه و عملیاتی شود.نقش معاونت امور زنان و خانواده مجلس:
  • – توان افزایی مراکز، کمسیون ها و فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ا رتباط با موضوع
  • انجام امور اداری و عملیاتی امور لازم در راستای موضوعات مرتبط با زنان و خانواده درون مجلس
  • خدمت رسانی به ریاست مجلس، کمسیون ها، و فراکسیون زنان و خانواده مجلس در موضوع مربوطه
  • – انسجام و سرعت بخشی و تداوم فعالیت ها.
  • عملیاتی کردن برنامه عمل در ارتباط با مجلس شورای اسلامی

  عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در مجلس:

  • پی گیری ها و فعالیت های لازم در جهت عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی رهبری
  • شناسایی و سنجش موضوعات لازم: متقضیات زمان مسائل تازه ای را ایجاد می کند که برای رفع آن ها لازم است اقدامات به موقع صورت گیرد. پی گیری ها و جلب نظرات کارشناسی جهت شناخت مسائل جدید و تلاش و حرکت در راستای رفع آن ها
  • تعامل، پی گیری های لازم و همکاری با سایر مراکز و واحدهای زیر مجموعه مجلس در راستای وظایف محوله
  • تعامل با قوا و سایر مراکز رسمی و غیررسمی و نهادها و سازمان های مرتبط
  • تعامل لازم با مراکز علمی آموزشی تحقیقاتی اعم از دانشگاهی و حوزوی و تشکل ها و افراد نخبه و کارشناس
  • امور بین الملل
  • رصد فرهنگی اجتماعی رسانه ای و تهیه و ارائه گزارش از خبر و تحلیل اخبار مرتبط
  • تهیه گزارش، خبر و تحلیل خبر و تهیه نظرات و تحقیقات کارشناسی مرتبط با موضوع

  فعالیت ها و واحدهای زیرمجموعه:

  • برنامه ریزی و هماهنگی: پی گیری های لازم، هماهنگی و تعامل با دولت، قوه قضاییه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام، علما و مراجع عظام، مراکز علمی تحقیقاتی مطالعات زنان و خانواده دانشگاهی و حوزوی، صداوسیما، شهرداری، استان ها، سایر نهادها و سازمان ها، مراجع و علما و حوزه های علمیه
  • قانون و نظارت: همراهی و همکاری پی گیری های لازم جهت تهیه طرح های لازم، یا اصلاح قوانین موجود، فعالیت ها در جهت نقد و بررسی کارشناسانه طرح ها و لوایح
  • زمینه سازی و پی گیری های لازم جهت انجام نظارت مجلس بر عملکردها در حوزه زنان و خانواده
  • رصد: شرایط فرهنگی، اجتماعی، رسانه ها اعم از رسمی و فضای مجازی
  • رسانه: فعالیت رسانه ای لازم جهت طرح مباحث و نقد و نظرهای لازم در فضای اجتماعی
  • بانک اطلاعاتی و آرشیو: از قوانین مصوب در حوزه زنان و عملکرد مجلس ها، نامه ها و مراسلات، عملکرد مجلس ها به تفکیک، گزارشات دریافتی و ارسالی، مکتوبات، تحقیقات و مطالعات، عملکردها، طرح ها و لوایح رد شده، انجام فعالیت های نظارتی و نتیجه حاصله، نمایندگان ادوار
  • بین الملل: برنامه و تعیین ضرورت ها در حضورهای بین المللی اعم از کشورهای اسلامی یا جهانی. آرشیو از نامه ها و مراسلات بین الملل، همراهی در امور بین الملل و بین المجالس و حضور بین المللی نمایندگان. ارتباطات با نمایندگان مجلس کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، و نهادها و مراکز جهانی، اخبار مجلس ایران با سایر کشورها و اخبار مجالس سایر کشورها مرتبط با ایران در حوزه زن و خانواده

  اخبار مجالس سایر کشورها مرتبط با ایران در حوزه زن و خانواده

 • روابط داخلی و روابط عمومی
 • فعالسازی پایگاه اطلاع رسانی

۴ دی ۱۳۹۹

بازنشر:

خبرگزاری دانشجو

ایلنا