ستاد مردمی صلح در حمایت از رئیسی اعلام موجودیت کرد

26 اردیبهشت 1400
شبکه ایران زنان؛  

ستاد مردمی صلح در حمایت از برنامه سیاست خارجی، حقوق بشر و حمایت از حقوق عامه و حقوق زنان، آیت الله رئیسی آغاز به فعالیت کرد.

ستاد صلح در حمایت از برنامه سیاست خارجی، حقوق بشر و حمایت از حقوق عامه و حقوق زنان، حضرت آیت الله رئیسی در دولت سیزدهم آغاز به فعالیت کرد.

در بیانیه مجودیت این ستاد آمده است:

این ستاد در راستای حرکت به سمت تحقق دولتی که با اجماع ملی و دیپلماسی هوشمند و مبتکر که حتی یک لحظه را برای رفع تحریم های ظالمانه از دست نخواهد داد و با دیپلماسی برآمده از قدرت و توانایی‌های داخلی، تعامل و رابطه دوستانه و مقتدرانه با دنیا، مخصوصا با همسایگان را با سرعت پیگیری می کند و دولتی که پاسدار آزادی بیان، قلم و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی بوده و متعلق به همه مردم ایران می داند، شروع به کار کرد.

ما معتقدیم مسئله درجه یک بانوان و خانواده که در طول دهه ها به امری سیاسی تبدیل و دستاوردی برای جلب آرای زن شده است، این عنصر حیاتی اجتماع که نیمی از جامعه است و مادر نیمه دیگر، در دولت مردمی آیت الله رییسی به سرانجام نیکو و رضایت خاطر و آرام مهربانوهای سرزمین با اصالت ایران اسلامی خواهد رسید.

آن چه می بایست برای احقاق حقوق واقعی تمامی بانوان محقق شود و در سایه انفعال و اهمال دولت ها و بی اعتمادی آن ها علی رغم شعارها به توان و ظرفیت زنان معطل شده است، باقدرت و به پشتوانه همت عالی زنان سرزمین صلح و مهر شدنی است.

ستاد صلح با شورای مرکزی، محمد واحدی، سامان نیازی، سکینه السادات پاد اعلام موجودیت می نماید.

خبرگزاری تسنیم،