معاونتی برای امور زنان و خانواده

24 تیر 1400
شبکه ایران زنان؛  

سلام و خدا قوت

خدا کند در این دولت خانمی بیاد که حوزه زنان را از کف جامعه ببیند

کسی باشد که خود با درد کشیدگان جامعه ارتباط داشته کسانی نباشند که فقط صرف سهم خواهی در این دولت مسولیت بگیرند

یادم است در دولت نهم پس از انتخابات غوغایی بود برای سهم خواهی و گرفتن پست که شاید شبانه روز خواب نداشتند زد و بند هایی را می دیدم در استان ها که همان اوایل دست از آن دولت شستیم

امید دارم این دولت انقلابی چنان رفتار کند که کسی از ترس موآخذه. جرات گرفتن مسولیت نداشته باشد و فقط کسانی مسولیت بگیرند که واقعا مرد میدان باشد

داشتن پست و مسولیت چنان سخت و سنگین و تحت فشار باشد که هر کسی دنبال گرفتن آن نباشد

مسولین در این دولت انقلابی نباید با هدف پر کردن. پازل مدیریت باشند

منتظریم ببینیم چشمه های امید دولت انقلابی را
🌹🌹🌹🌹