باز هم غیبت زنان در کابینه

17 مرداد 1400
شبکه ایران زنان؛  

گزارش آفتاب یزد:
«آنچه برای شما آرزوست، برای ما خاطره است» این واکنش اصولگرایان اســت وقتی اصلاح طلبان در تمام این ســالها تلاش کردند یک وزیر زن را در کابینه دولت خود جای بدهند و هر بار هم موفق نبودند.

ســال ۹۶ که حســن روحانی برای بار دوم با رای قطعی مردم رئیس جمهور شــد، زنانی که شــبانه روزی در ســتادها و خیابانها برای آمدنش تلاش کرده بودند، امیدوار بودند تا مطالبه هایشان محقق شود؛
»احتمال حضور دو یا سه وزیر زن در کابینه دوازدهم وجود دارد« آن روزها این خبر را شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری داد و گفته بود »زمینه مهیاست«؛ اما طولی نکشید که لبخند شادی بر لبان زنان خشکید و »خواستیم و نشد« جمله ای بود که از سوی حسن روحانی در این خصوص بیان شد و دیگر هیچ وقت توضیح کاملی در این باره نداد.

حال اما با روی کار آمدن دولت ســیزدهم مطالبه گری ها بار دیگر در خصوص حضور زنان در کابینه بالا گرفته است. این در حالی است که هر روز یک لیســت گمانه زنی از چینش نیروها در کابینه سیزدهم منتشر می شود که البته حتی در این گمانه زنی ها هم اســمی از زنان نیســت. وزیر زن مطالبه دیرینه زنان جامعه اســت که تنها یک بار و آن هم در دولت احمدی نژاد جامه عمل پوشید و به غیر از آن تاکنون زنان نتوانســتند هیچ گاه و در هیچ کابینه ای صندلی وزارت را از آن خود کنند.

تنها وزیر زن که خوش درخشید

مرضیه وحید دستجردی تنها وزیر بهداشت زن در تاریخ ایران بود و تا کنون تنها زنی به شمار می رود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به مقام وزارت رسیده است. همچنین پس از فرخ رو پارســا و مهناز افخمی، وحید دستجردی سومین زن نیز در تاریخ ایران محسوب میشود که وزیر شد.
پس از انقلاب اسلامی علی رغم اعتقاد بســیاری که اســلامی بودن نظام جمهوری اسلامی را مانع از حضور زنان حتی در پایین ترین عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور میدانســتند؛ در دولت دهم برای اولین بار تابوی حضور زنان ایرانی در مناصب قدرت شکسته شد و مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت و درمان معرفی و با رای حداکثری از نمایندگان مجلس هشتم این سمت را برعهده گرفت.
هنگامی که محمود احمدی نژاد تصمیم به تابوشکنی گرفت و عزم خود را برای معرفی وزیر زن به مجلس جزم کرد، شاید هیچکس فکر نمیکرد که مرضیه وحید دستجردی گزینه جایگزینی باقری لنکرانی باشــد. روایت می کننــد که در انتخابات ۱۳۸۸ دکتر وحید دستجردی حتی به احمدی نژاد هم رأی نداد و گزینه انتخابی او محسن رضایی بود، گرچه در آن ایام رفت و آمدهایی هم به کمیته پزشــکان ستاد تبلیغاتی محمود احمدی نژاد داشت. تا روز ۲۵ مرداد که محمود احمدی نژاد در گفتگوی زنده اخبار ساعت ۱۴ سیما اعلام کرد مرضیه وحید دستجردی را برای تصدی وزارت بهداشت به مجلس معرفی خواهد کرد، نمایندگان و حتی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هیچ حدسی برای گزینه پیشنهادی رئیس دولت دهم در وزارت بهداشت نداشتند.
روز ۲۵ مرداد ســال ۱۳۸۸ نام مرضیه وحید دســتجردی به عنوان گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای حضور در وزارت بهداشــت سر زبان ها افتاد و خبرگزاری حامی دولت هم در معرفی وی اصطلاح »فعال سیاســی« را به کار بــرد. اصطلاحی که با واقعیت منافاتی ندارد زیرا طی ســال های گذشته نام وحید دستجردی بیش از آنکه به عنوان یک پزشــک و داعیه دار سلامت مطرح شده باشد، به عنوان یک سیاستمدار اصولگرا تکرار شده بود.
دکتر وحید دســتجردی ماجرای معرفی اش به عنوان وزیر بهداشــت را اینگونه روایت میکند: »من برای جلسه ای به دفتر ریاست جمهوری دعوت شدم. خودم فکر میکردمً باید جلســه ای باشد درخصوص مسائل سلامت زنان کشور. برای اولین بار بود احتمال که به چنین جلسه دعوت میشدم. اصلا فکر نمیکردم که بحث وزارت من باشد. وقتی که رفتم چنین پیشــنهادی مطرح شــد و در وهله اول هم نپذیرفتم، چون مسئولیت وزارت بهداشت کار بشدت سنگین و سختی است. همه مردم با این وزارتخانه در ارتباط هســتند و شما باید مســئولیت ۷۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را بپذیرید. قرار شد که بیشــتر فکر کنم و خب من هم جوانب کار را سنجیدم و با خیلی ها مشورت کردم و بالاخره پذیرفتم. اول با همســرم و فرزندانم مشورت کردم. بعد با برادرها، خواهرم و دوســتان. با خودم فکر کردم حال که مردی پیدا شــده تا چنین مسئولیتی را بعد از ۳۰ ســال از انقلاب به عهده زنی قرار دهد، اینکه بخواهم شانه خالی کنم و آسایش و آرامش خودم را بر این مسئولیت ارجح بدانم، شاید اجحافی باشد به زنان کشورم. همه مشکلات و سختی ها را میدانستم. خب گذشته از اینکه کار در وزارتخانه سخت است، میدانستم که برخی با زن بودنم هم مخالفت میکنند و مشکلاتی پیش خواهد آمد، اما در نهایت فکر کردم این مسئولیت فرصتی است برای حضور زنان در چنین پستی در جمهوری اسلامی و اینکه زنان هم بگویند ما میتوانیم. احساس کردم با توکل به خدا و با توجه به اینکه نیت خودم خیر است، میتوانم و بهتر است راه حضور زنان را دست کم با این مسئولیت هموار کنم.«
هنگامی که محمود احمدی نژاد، دکتر وحید دســتجردی را به عنوان وزیر بهداشت به مجلس معرفی کرد، چند تن از سیاسیون و حتی مراجع تقلید نیز لب به انتقاد گشوده و گفتند بهتر اســت بانوان در سمت وزارت یک دولت حضور نیابند. رئیس جمهور هم مثل همیشــه صدای منتقدان را نشــنید و پس از رأی اکثریت مجلسی ها، برای وزیر جنجالی اش حکم را صادر کرد. البته بودند کســانی که سعی میکردند در این فضا به تخصص های وحید دستجردی توجه بیشتری نشان دهند.
ســوابق کاری و خانوادگی دکتر وحید دستجردی در روز رأی اعتماد به کارش آمد و هرچند برخی نمایندگان تلاش کردند با اســتناد به برخی احادیث و فقه، وزارت یک زن را مانع شوند اما در نهایت در ۸ شهریور سال ۱۳۸۸ ،با ارائه پیشنهاد وزارت توسط محمود احمدی نژاد به مجلس شــورای اسلامی، این پیشنهاد به بررسی گذاشته شد و چند روز بعد در جلســه رأی گیری در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۱۳۸۸ ،از مجموع ۲۸۶ رأی اخذ شــده، با ۱۷۵ رأی موافــق، ۲۹ رأی ممتنع و ۸۲ رأی مخالف، دکتر مرضیه وحید دستجردی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.
در ابتدای قبول ســمت وزارت از ســوی دستجردی بســیاری گمان میکردند وی از عهده این مســئولیت بر نمی آید این در حالی بود که علیرضا مرندی وزیر بهداشت در دولت های دوم میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وی را یک زن نخبه معرفی کرده بود. بعد از گذشت حدود ۱ سال از قبول این سمت از طرف وحید دستجردی، وی به عنوان یکی از پرانرژی ترین وزیران دولت شناخته شد و علی رغم نظر برخی که وی را فردی خسته و درمانده میدانستند که قادر به انجام درست مسئولیت خود نیست، همواره شاداب، سرزنده و یکی از سوژه سازترین وزرای دولت دهم برای خبرنگاران بود.
حضور ناگهانی در بیماســتانها، پیگیری مشــکلات بیماران، ارتقای وضعیت شغلی پرســتاران و سرو سامان دادن اورژانس بیمارســتانها از جمله اقدامات دکتر مرضیه وحید دستجردی بود که همواره موجب تمایز وی از دیگر وزرای دولت دهم بوده است.
اجرا و گسترش برنامه پزشک خانواده در شهرها، ساماندهی اورژانسهای بیمارستانی، تدوین و رونمایی از نقشــه جامع علمی و نقشه تحول نظام سلامت، تولید ۲۴ داروی بیوتکنولوژیک تا پایان سال ۱۳۹۰ ،استقرار نظام ملی و جامع ارتقای کیفیت، حرکت در راســتای تحقق اسناد بالادستی شامل نقشــه تحول نظام سلامت و برنامه پنجم توسعه، ارتقای رتبه ایران در تولید علم، تکمیل شبکه بهداشتی درمانی روستایی سراسر کشور و گسترش تخت های بیمارستانی در نقاط مختلف کشور را میتوان از مهمترین دستاوردهای دوران وزارت دکتر وحید دستجردی نام برد.
همچنیــن دکتر وحید دســتجردی، در دومین همایش ملی »بانــوی وفا« که در ۲۴ اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۱ ،با هدف معرفی و تقدیر از زنان خبرساز و تأثیرگذار ایران در سال ۱۳۹۰ ،در تالار وحدت تهران برگزار شد؛ به عنوان خبرسازترین زن ایرانی در سال ۱۳۹۰ برگزیده شد.
آن روزها کمتر کســی به ذهنش میرسید در مدت زمان کمی که تا پایان عمر دولت دهم باقی مانده بود، محمود احمدی نژاد با تمام عزل و نصبهای فراوانی که در دولت نهــم و دهم انجام داد و برخی از آنها با مخالفت هایی نیز همراه بود، وزیر بهداشــت کابینه دهم، مرضیه وحید دستجردی را عزل کند. آن روزها تعریف و تمجیدهای وزیر بهداشت و رئیس جمهور از یکدیگر تمامی نداشت. این دکتر وحید دستجردی بود که در مصاحبه با روزنامه »شرق« اینطور گفته بود: »انتخاب وزیر زن، مرد میخواست« و ایــن هم رئیس جمهور احمدی نژاد بود که زمانی با لبخند گفته بود: »تنها مرد کابینه ما خانم دستجردی است.«
دکتر وحید دستجردی تا ساعت ۳۰:۱۲ دقیقه روز پنجشنبه ۷ دی ماه سال ۱۳۹۱ در دفتر کارش حضور داشــت و طی یک هفته آخر وزارتش توانست با پیگیری های خود ۸۰ درصد مشکلات دارویی کشور را حل کند و حدود یک میلیارد یورو دیگر ارز دارویی با مســاعدت و همکاری سردار قاسم رستمی، وزیر نفت دولت دهم تأمین شد و مسیر گشایش ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز باز شد.
این در حالی بود که محمد حسن طریقت منفرد، سرپرست جدید وزارت بهداشت صبح روز جمعه ۸ دیماه سال ۱۳۹۱ ،با تشکیل شورای معاونان وزارت بهداشت، اولین جلسه کاری خود را در این وزارتخانه برگزار کرد.
وحید دستجردی بعدها در خصوص دلیل عزل خود گفته بود: »وقتی وارد ستاد تدابیر ویژه دولت شدم، دیدم که وضع ارز به شدت وخیم است بنابراین به دوستانم گفتم به شــدت به دنبال ارز برای تامین دارو باشــید چرا که نیازمند ۲و نیم میلیارد دلار برای مســائل پزشــکی بودیم اما از این میزان فقط ۴۱ و نیم میلیون دلار به مسائل دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت در حالی که ارز برای لوازم آرایشی هزینه شده بود و همین امر خونم را به جوش آورد. به این نتیجه رسیدم که اگر این موضوع را علنی نکنم از هیچ راهی نمیتوان ارز دارو را تامین کرد چون هرچه در جلسات علنی میگفتم تذکر میدادند. آقای فلان ارز دهد اما من میگفتم ارزی به ما نمی دهند و به لوازم آرایشــی اختصاص دارد چون در اولویت بندی، وزارت صنعت تجهیزات پزشــکی اولویت هشتم خوراک سگ و دسته بیل اولویت سوم و چهارم بود«.دستجردی اضافه کرد: »من اینها را مرتب به آقایان گزارش دادم اما آنها به این نتیجه رسیدند بنده را عزل کنند و بعد در روزنامه های دولتی خود نوشتند که وزارت بهداشت ارز دارو را برای واردات لوازم آرایشی استفاده کرده است.« وزیر بهداشت دولت دهم افزود: »بنده دیدم تنها چیزی که آقایان از آن وحشت دارند افکار عمومی اســت و بنده نیز آن مســائل را به خاطر مردم و سلامت آنان و در مقابل تهمت ها و افراط ها علنی کردم تا بتوانم ارز بگیرم که جواب هم داد.«

وی در پاسخ به این سؤال که چطور از عزلتان مطلع شدید، افزود: »من هر روز تقریبا حدس میزدم و از ۳ ماه قبل منتظر بودم. به مسئول دفتر سفارش کردم سایت دولت را چک کند و به من خبر بدهد، آقای تقی پور هم در جلسه ای بود که به یکی از وزراء پیامکی آمده بود که وی برکنار شــده است از این رو گفتم خودمان چک کنیم چون تماس تلفنی گرفتند. بالاخره آدم آبرویی دارد.« دســتجردی در خصوص اینکه در مراســم تودیع هم نبودید، گفت: »کســی که عزل
میشود تودیع ندارد.« به این صورت بود که کار تنها وزیر زن در دولت دهم به پایان رســید اما این پایان کار نبود چرا که از آن دولت به بعد همه زنان جامعه مطالبه وزیر زن را از رئیس جمهورهای منتخب داشــتند. گویی سقف شیشهای شکسته شده بود و زنان حال خواهان عدالت اجتماعی در همه سطوح جامعه بودند.

جای خالی وزیر زن در دولت

یازدهم و دوازدهم در دولت یازدهم اگرچه زنی به عنوان وزیر وارد کابینه نشد اما در مجموع این دولت در مقایسه با دولت های پیش از خود آمار بیشترین تعداد مدیران زن را به خود اختصاص داد. همچنیــن در این دولت برای اولین بــار در تاریخ بعد از انقلاب یک زن به عنوان سفیر جمهوری اسلامی انتخاب شد. »مرضیه افخم« پیش از تصدی این سمت به عنوان نخستین سخنگوی زن در وزارت امور خارجه مشغول بود.
بــا این حال انتخــاب »وزرای زن و جوان« یکی از وعده های مهم روحانی در انتخابات ریاســت جمهــوری دوازدهم بود و او همــواره در فیلم های تبلیغاتــی و مناظرههای تلویزیونــی بر این موضوع تاکید داشــت. بعد از پیروزی حســن روحانی، طرفداران و حامیان او منتظر معرفی وزرای زن و جوان بودند اما مرداد ماه سال ۹۶ در روز معرفی کابینه دولت دوازدهم همه هواداران روحانی شــوکه شدند چون خبری از انتخاب وزیر یا وزرای زن در دولت جدید نبود تا اینکه حســن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس گفت قصد داشته سه وزیر زن در کابینه اش معرفی کند و جایگاه آنان را نیز مشخص کرده بود اما در نهایت، این امر ممکن نشده اســت. رئیس جمهور در آن زمان حاضر نشد دلیل عدم معرفی وزیر زن را اعلام کند و گفت: »اینکه چرا نشد بماند برای بعد.« نداشــتن »وزیر زن« در کابینه حسن روحانی با انتقادهای فراوانی روبه رو شد چرا که یکی از شعارهای روحانی در انتخابات »به عقب برنمیگردیم« بود، اما با رویکرد او در انتخاب وزیر زن عملا یک عقب گرد را در سیر تحوالت عدالت اجتماعی شاهد بودیم.
با این حال طبق آمار معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انتصاب مدیران زن در همه ســطوح در دولت دوازدهم از ۷.۱۲ درصد در ســال ۹۶ به ۶.۲۲ درصد در ســال ۹۹ افزایش یافته است. از میان ۸۴۸۸ زن که به عرصه مدیریت اضافه شده یک درصد در پست عالی، ۱۵ درصد در پست میانی و ۸۴ درصد در پست پایه بوده است.
تعداد مدیران زن از ۱۱ هزار و ۱۰۹ نفر در ســال ۹۶ به ۱۹ هزار و ۵۹۷ در ســال ۹۹ رسیده که در مجموع رشد ۴.۷۶ درصدی انتصاب مدیران زن در سه سال اخیر را نشان میدهد. درصد مدیران زن در ســطح عالی از ۶.۱ در ســال ۹۶ به ۸.۷ در سال ۹۹ ،در ســطح میانی از ۱.۸ به ۳.۱۴ و در ســطح پایه از ۵.۱۴ به ۴.۲۵ رسیده است. علاوه بر این آمار مدیران زن در استانداریها از ۳.۸ درصد در سال ۹۶ به ۹.۱۵ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت که از ۲۹۲ مدیر زن به ۵۵۴ رســیده و رشد ۷.۸۹ درصدی انتصاب مدیران زن در استانداری، فرمانداری و بخشداریها در سه سال اخیر را نشان میدهد.
قابل توجه اینکه ۱۶ مدیر زن در پستهای عالی به عنوان معاون استاندار منصوب شده اند. با این همه هیچیک از موارد ذکر شد نتواست جای خالی وزیر زن را در دولت تدبیر و امید پوشش دهد.

آیا در دولت سیزدهم وزیر زن خواهیم داشت؟

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید گرچه در مناظره های انتخاباتی امسال، زمانی که حرف انتخاب وزیر زن از ســوی نامزدها به میــان آمد، قولی در این زمینه نداد اما اردیبهشت ماه در گفتگویی گفت که در دولت کار و کرامت، وزیر زن خواهد داشت. اواین کار را موکول به داشتن میدان برای زنان کرد و گفت نمیخواهد کار نمادین کند و همین موضوع گمانه زنی ها در خصوص حضور زنان در دولت کار و کرامت را افزایش میدهد این در حالی است که فعالین حقوق زنان و سیاستمداران زن، داشتن وزیر زن در دولت سیزدهم را امری محال میدانند.
»زهــرا شــجاعی«، دبیرکل مجمع زنــان اصلاح طلب و رئیس مرکز زنــان در دوران ریاســت جمهوری محمد خاتمی، به برنا گفته که وزیر زن معرفی نخواهد شــد و اگر بشــود هم مجلس به وزیر زن برای رئیســی رای اعتماد نمیدهــد؛ »بعید میدانم از مجلس تایید بگیرد این مسئله نگرشی است. شاید در جاهایی همراهی با دولت باشد ولی باور به مدیریت زنان در جامعه نهادینه نشــده بخصوص در ذهن طیفی که امروز اکثریت را در مجلس دارند. اما در ســطح معاونان میتوانند و چاره ای ندارند و باید از زنان استفاده کنند.« با این همه باید دید تا چه میزان این احتمال وجود دارد که در دولت ســیزدهم وزیر زنانی به عنوان وزیر در کابینه داشته باشیم؟
< احتمال اینکه در دولت جدید وزیر زن داشته باشیم تقریبا صفر درصد است اشرف بروجردی، فعال سیاسی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: »احتمال اینکه در دولت جدید وزیر زن داشته باشیم تقریبا صفر درصد است چرا که این روزها در اخبار و گمانه زنی ها نشــانی از حضور زنان نمیبینیم، با این همه باز هم این احتمال وجود دارد که به خاطر قولی که آقای رئیسی داده اند و گفته اند که در کابینه از زنان استفاده خواهند کرد، این امکان وجود دارد که شــاهد وزیر زن در کابینه باشــیم. با این همه نمیتوان این احتمال را داد که به ضرس قاطع این کار محقق خواهد شد.«وی در پاســخ به این سوال که به نظر شما اگر وزیر زنی هم معرفی شود آیا از مجلس رای خواهد آورد یا نه؟ گفت: »این موضوع کاملاًبســتگی به جهت گیری سیاسی وزیر معرفی شــده دارد، مجلس یازدهم پایداریچی اســت و قائدتا اگر زنی به عنوان وزیر بخواهد معرفی شود و رای بیاورد باید با همان طرز تفکر پیش برود، در چنین شرایط امکان دارد وزیر زن معرفی شده از مجلس هم رای اعتماد بگیرد.«

خشونت سیاسی علیه زنان

توران ولی مراد، فعال حقوق زنان نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت: »به طور کلی تا کنون در دولت ها وزیر زن نداشته ایم، همان یک نوبت هم که در سال ۸۸ وزیر زن معرفی شــد به خاطر تلاش های طولانی مدتی بود که ما در پشــت صحنه انجام داده بودیم. ما برای معرفی خانم وحید دســتجردی با هر چهار کاندیدای ریاست جمهوری صحبت کردیم و مورد را به هر چهار نفر گفتیم و در نهایت این کار به معرفی وزیر زن منجر شد.«
وی تصریح شــد: »در کابینه بالاخره زن وجود دارد، حتی اگر هیچ زنی هم به عنوان وزیر معرفی نشود بالاخره یک معاونت امور زنان و خانواده است که تا کنون این سمت را به مردان نداده اند، البته بعید نیســت از این به بعد شــاهد این اتفاق باشیم چرا که تفکری که مخالف با حضور زنان اســت، بعید نیســت از این به بعد این سمت را هم از زنان بگیرد. واقعیت این است که بعد از انقلاب قرار نبود پستها برای بهره برداری باشد، به همین دلیل هم قرار نبود که رقابتی وجود داشــته باشد. در اصل قرار بود پست ها و صندلی ها برای خدمت باشد و قرار بود شایسته سالاری لحاظ شود اما متاسفانه فارق از جهت گیریهای جناحی، پســتها کم کم به پستهای بهره برداری تبدیل شد و حال شاهد یک رقابت شدید هستیم که منجر شده نیروهای رقیب کنار بروند. از طرف دیگر تفکــری هم از قبل حاکم بوده که زنان برای خدمت هســتند نه برای تصمیم گیری و تصمیم سازی. این در حالی است که نگرش انقلاب زنان را تصمیم گیر، تصمیم ساز، با نفوذ و انتخابگر معرفی میکند، آقایان اما هنوز خودشان را با این نگاه تطبیق نداده اند و ۴۰ سال است که این کش مکش ادامه دارد.«
این فعال حقوق زنان افزود: »از بعد از انقلاب زنان به شــدت رشــد کرده اند و توانمند شده اند و مدیریت و توانمندی آنها به صحنه آمده است اما نگرش مرد سالار و پدرسالار همچنان در حال مقاومت است، به نحوی که در همه ابعاد حضور پیدا میکند و با اعمال فشارها اجازه حضور زنان در عرصه های مختلف مدیریتی را نمی دهد. دولت اصلاحات با شعار مسائل زنان و جوانان به صحنه آمد اما دیدیم که آقای خاتمی وزیر زنی معرفی نکرد و گفت که در این خصوص ریسک نمیکند! من به این میگویم خشونت سیاسی علیه زنان. یعنی کسانی که در خصوص حوزه زنان شعار میدهند و بعد زنان را در پشت خانه میگذارند خشونت سیاسی علیه زنان اعمال کرده اند. از طرف دیگر راه ندادن زنان به پست‌های سیاسی هم خشونت سیاسی علیه زنان است.« وی افزود: »در مناظرات شاهد بودیم که کاندیداهای دیگر در خصوص داشتن وزیر زن خیلی شعار میدادند، با این حال آقای رئیسی شعار این که زنان در دولت او به قدرت میرســند را نداده، اما شعار عدالت محوری را داده است و عدالت حکم میکند که راه برای زنان هم باز شود. از طرف دیگر شعار تحول خواهی را هم داده اند که این موضوع هم ایجاب میکند که راهی که تا کنون برای زنان بسته بوده باز شود.«
وی تصریح کرد: »در راســتای شــعار تحول خواهی من یک صحبتی هم در خصوص معاونــت امور زنان دارم، تا کنون زنانی که به پســتها راه پیدا کــرده اند، از دولت و مجلس گرفته تا غیره، یا وابستگی به مردان داشته اند یعنی در پشت صحنه وابستگی به افراد یا اشخاص خاص داشته اند و یابه جریان‌های سیاسی خاص وابسته بودند. وقتی زنی وابسته به جریان سیاســی خاص باشد بعد از اینکه پستی میگیرد مجبور است در خدمت جریان سیاســی متبوع خود باشد و در حوزه فعالیت خود، فعالیت مفیدی نداشته اند. در واقع اولویتشان چیز دیگری غیر از عمل به مسئولیتشان بوده است. به نظر من تحول خواهی در دولت ســیزدهم باید به نحوی باشد که این چرخه بیمار که خودش هم آســیب زا بوده اســت را قطع کند. یعنی نه زنان وابسته به شخصیت‌های سیاسی و نه زنان سیاسی، در پست مسئولیتی معاونت امور زنان و خانواده قرار نگیرند
بلکه زنانی در این پســت قرار بگیرند که علاوه بــر توانمند بودن، کارنامه کاری آنها نشان از فعالیتشان در این حوزه دارد چون مسائل مربوط به زنان و خانواده یک مسئله کاملا تخصصی است.« وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما اگر وزیر زنی هم معرفی شود آیا از مجلس رای خواهد آورد یا نه؟ گفت: »به نظر من اگر وزیر زنی معرفی شود که کارنامه قوی دارد و نشان بدهد که مراحل را به خوبی پشت سر گذاشته مشکلی نخواهد داشت. ما فقط و صرفا نمیخواهیم که یک وزیرزن داشته باشیم، در واقع نیاز به وزیر زن توانمند با یک کارنامه قوی داریم که در چنین شــرایطی من فکر میکنم از مجلس هم رای خواهد آورد و فراکسیون زنان مجلس نیز از او حمایت خواهند کرد.«

با این همه باید منتظر ماند و دید آیا برای بار دوم ســقف های شیشــه ای در خصوص مدیریت زنان شکسته میشود تا زنی دیگر به عنوان وزیر بر کرسی وزارتخانه تکیه بزند یا اینکه این مطالبه مثل سالهای قبل بدون پاسخ باقی خواهد ماند؟

شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۶۰۸۰