فرصت سوزی دولت سیزدهم در امور زنان و خانواده

12 تیر 1401
شبکه ایران زنان؛  

دولت سیزدهم در حوزه زنان و خانواده چه می کند؟ کی و کجا برنامه اقدام و عمل خود را ارائه کرده است؟ کدام سازوکار و کدام زیرساخت ها را برای بهره برداری در سطح ملی و برای رفع مشکلات و مسائل در سطح گسترده و ملی شکل داده است؟

وقتی گفته می شود دولت و حوزه زنان و خانواده مشخصا معاون رئیس جمهور به علاوه مشاورین امور زنان و خانواده وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها و دستگاه های تابعه مورد نظر است. وزارتخانه ها و دستگاه ها ماموریت تعیین شده دارند، بر همین اساس وظیفه آن ها در حوزه زن و خانواده هم تعیین شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت مسکن، وزارت کشاورزی، … کمیته امداد و بهزیستی و صداوسیما همه بر اساس ماموریت تعیین شده موظفند در رفع مشکلات و مسائل و موضوعات مرتبط با زن و خانواده انجام وظیفه کنند. مشخصا سوال این است که این دستگاه ها در دولت سیزدهم برای رفع مشکلات و مسائل و موضوعات مرتبط با زن و خانواده چه می کنند؟

مثلا وزارت ارشاد در جهت هویت و کرامت انسانی و منزلت اجتماعی زن و تحکیم خانواده در سطح ملی بر اساس وظیفه وزارتخانه چه برنامه هایی را در دست اجرا دارد؟ هویت انسانی زنان و دختران از مهمترین موضوعات جامعه است که خدشه در آن در قالب آسیب های مختلف خود را نشان می دهد و برنامه ای توسط وزارت ارشاد در این ارتباط در دست نیست. این همان فرصتی است که دولت آن را می سوزاند. و همین فرصت سوزی به معنی اضافه شدن آسیب روی آسیب است.

وزارتخانه های کار و صمت و کشاورزی و میراث فرهنگی مستقیما مرتبط با موضوع اشتغال هستند و وظیفه دارند اشتغال و کارآفرینی را در حوزه زنان با توجه به شرایط هویتی و زیسته زنان در دستور کار داشته باشند؟ کدام برنامه اقدام و عمل در این راستا در جریان است؟ این بی برنامگی همان فرصت سوزی دولت است.

این پرسش در مورد سایر وزارتخانه ها در ارتباط با مسائل و مشکلات زنان و خانواده مطرح است.

اشکال اصلی کجاست؟

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده موظف به تهیه برنامه اقدام و عمل بر اساس سیاست های ابلاغی، مصوبات قانونی و اسنادبالادستی می باشد. این معاونت موظف است در تعامل با وزارتخانه ها این برنامه ها را تبدیل به طرح های اجرایی جهت اجرا توسط هماان دستگاه اجرایی کند. عدم انجام این ماموریت توسط معاون رئیس جمهور اشکال اصلی فرصت سوزی دولت در حوزه زن و خانواده است.

اخبار و عدم انجام این ماموریت نشان می دهد معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور نه ماموریت خود را می شناسد و نه در این راستا اقدامات لازم در سطح ملی را داشته است. گزارش های کاری که تا کنون عرضه شده عبارت است از دیدارها و نشست ها و بازدیدها و مسافرت ها که همگی حداکثر در یک کلمه کسب اطلاعات و آشنایی خلاصه می شود. یک بخش از گزارش کار هم تحت عنوان حمایت اعلام شده است که می توان گفت به معنی کمک های به صورت خیریه ای و پول پاشی است. به چند نفر پول بدهند تا کارشان راه بیافتد. در مقایسه با سطح ملی حتی نمی توان سوال کرد که چند درصد از زنان این گونه حمایت دریافت کرده اند.

مهمترین وظیفه معاونت فعال و پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی بر اساس وظیفه و ماموریت تعریف شده آن ها در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده است. مشکلاتی که زنان به دلیل زن بودن با آن ها روبرو هستند. معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در انجام این ماموریت کاملا مردود است. این مردود بودن نشان از عدم دانش و عدم توانایی معاونت در این کار است. این همان فرصت سوزی دولت سیزدهم در حوزه زنان و خانواده است.

معاون رئیس جمهور نه کمیته امداد است، نه بهزیستی، نه وزارت کار و میراث و کشاورزی، نه سازمان تبلیغات با ارائه سخنرانی و نه امور مساجد و نه وظیفه دارد که به دنبال تخصیص بودجه برای استان ها باشد یا تهیه بودجه برای طرح هایی که خودش بخواهد اجرا کند چرا در جایگاه اجرا و تصدی گری پژوهش یا اجرای طرح نیست. معاونت با انجام این کارها از انجام ماموریت اصلی خود باز می ماند کما این که تا کنون مانده است.

به آن چه گفته شد اضافه می شود وظیفه و ماموریتی که بر اساس قانون برنامه ششم برای معاونت تعیین شده و همچنان برزمین است. به عنوان مثال بند “ت” ماده ۸۰ این قانون معاونت را به تهیه برنامه جامع جهت توانمندسازی زن سرپرست خانوار موظف کرده است. هم دولت دوازدهم و هم سیزدهم این قانون را عملیاتی نکردند. از مجلس محترم تقاضا می شود برای عدم اجرای قانون از معاونت پرسش کند و تذکر بدهد.

سایر بندهایی که معاونت را به اجرای مواردی موظف کرده است نیز اجرایی نشده اند. به عنوان مثال جلسات مستمر ستادملی زن و خانواده که در قانون نقش این ستاد در هماهنگی و فعال کردن و پاسخگو کردن وزارتخانه ها تصریح شده است. ارائه گزارش هر شش ماه یکبار این ستاد به مجلس از این موارد انجام نشده معاونت است.

در قانون برنامه ششم تعیین شاخص های عدالت جنسیتی توسط ستادملی زن و خانواده تصریح شده است. آن چه به عنوان این شاخص ها توسط دولت دوازدهم انجام گرفت در روالی غیر از آن چه برنامه ششم تعیین کرده بود تصویب شد. بدیهی است لازم است دولت سیزدهم این شاخص ها را اصلاح و تعدیل کند که تا کنون انجام نگرفته و این همان فرصت سوزی دولت در امور زنان و خانواده است.

در یک مصاحبه با یک جمله کوتاه معاون راهبردی معاونت گفته است شاخص های عدالت جنسیتی را “بازآرایی” می کنند. جدای از این که بازآرایی که بیشتر به گل آرایی نزدیک است تا اصلاح شاخص ها، دیگر خبری از اصلاح این شاخص ها بر اساس آن چه قانون برنامه ششم تعیین کرده نیست.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با به کار بردن کلمه “عدالت فراگیر” به عوض “عدالت جنسیتی” که قانون مصوب مجلس تعیین کرده است غیرمستقیم نشان داده است که از قانون عبور کرده و بی آن که مستقیما گفته باشد آن را کنار گذاشته است. این ها همان فرصت سوزی در حوزه زنان و خانواده است.

نظارت و پرسش از معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لازم است تا جلوی این آسیب ها گرفته شود.

توران ولی مراد/ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

تیر ۱۴۰۱

خبرآنلاین

اعتمادآنلاین

صراط نیوز

مجله روز

معرفت نیوز

پیشخوان

Ecu

https://iranianecu.com/threads/630498/