سرکار خانم دکتر پاد تقاضا می شود رسیدگی بفرمایید

7 اسفند 1401
شبکه ایران زنان؛  

سرکار خانم دکتر سکینه سادات پاد

مسول “پی گیری حقوق و آزادی های اجتماعی” منصوب ریاست محترم جمهور

با عرض سلام و تحیات اعیاد شعبانیه؛ و تبریک پذیرش مسولیت این امر خطیر توفیقات حضرتعالی را در پیشبرد اهداف و ماموریت های تعیین شده از خداوند متعال مسئلت می نماید.

استحضار دارید؛ اصل ۸ قانون اساسی مردم را به نظارت بر عملکرد مسولین موظف کرده است. بر این اساس و بر اساس رهنمود های رهبران انقلاب حفظ دستاوردهای نظام اسلامی و تقویت آن وظیفه همگان است. بدیهی است به طریق اولی کارشناسان و نخبگان علمی اجازه ندارند این مسولیت را که ضامن حفظ و حراست از انقلاب اسلامی است را نادیده بگیرند.

این حقیر با سابقه بیش از چهاردهه انجام فعالیت های مختلف تحقیقی-علمی، نظری و عملی در حوزه زنان و خانواده از منظر راهبردی با شاخص و معیار سنجش هویت و تصویر زن معرفی شده انقلاب اسلامی عملکرد و عمل نکرده های دستگاه های مختلف را مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهد. در این بررسی ها و مطالبه گری ها ماموریت دستگاه مورد نظر تعیین کننده وظایف و ضرورت ها و تحلیل و نقد عملکردها و ارائه طرح ها و راه حل ها می باشد. انجام این ظیفه طی دهه ها در دولت ها و مجلس های پیشین در حد توان انجام گرفته و ارائه راهبرد و پی گیری اهداف نظام اسلامی که در اسناد بالادستی هم گفته شده اند مورد مطالبه بوده است.

آن چه از طرف این حقیر عرضه شده تحلیل و نقد و نظارت نتیجه بررسی کارشناسانه و ارزیابی علمی بوده است که در ا رتباط با مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز و تاثیرگذار و مدیریت های عالی خاصه آنجا که امکانات به نام زنان و خانواده را در اختیار دارد انجام گرفته. بدیهی است هر گونه نظر رد یا مخالفت با تحلیل ها و نقد و نظر کارشناسانه در نشست های علمی و کارشناسانه بررسی شوند نه این که با شکایت در قوه قضاییه برده شود.

متاسفانه معاون محترم رئیس جمهور دولت سیزدهم، سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی نقدها و نظرها و تحلیل های حاصل نظارت و بررسی های علمی و کارشناسانه را تاب نیاورده و با اتهام “نشر اکاذیب” به عوض بررسی موضوعات علمی در نشست های کارشناسانه آن ها را به قوه قضاییه برده است.

هر چند بدیهی است برای قوه قضاییه محترم تفاوت نقد و ارزیابی علمی با “نشر اکاذیب” روشن است، ولی آن چه غیرقابل قبول است اتهام “نشر اکاذیب” به نقدهای علمی و بررسی و ارزیابی کارشناسانه است.

سرکار خانم دکتر پاد بدینوسیله از حضرتعالی تقاضای رسیدگی دارد. انتظار می رود در مقام مسول “پی گیری حقوقی و آزادی های اجتماعی” با تقویت نظارت و بررسی های مردمی و ارائه نظرات علمی و کارشناسانه و محدود کردن تکروی های غیرکارشناسانه، غیر اصولی و سلیقه ای، نظام را در مسیر حکمرانی عاقلانه با قانونمداری یاری کنید.

با آرزوی توفیقات در انجام وظیف مسولیت محوله؛ از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارد.

با احترام

توران ولی مراد

۷ اسفند ۱۴۰۱