مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن جمهوری اسلامی میهمان برنامه باهمستان

9 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  

دکتر مرضیه وجید دستجردی اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ میهمان برنامه باهمستان شد.