نشست هم اندیشی مشارکت سیاسی زنان نخبه کشور/ مدیر شبکه ایران زنان و شرکت کنندگان

9 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  

۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ نشست هم اندیشی مشارکت سیاسی زنان نخبه کشور به دعوت فهیمه فرهمندپور در وزارت کشور برگزار شد.

تصاویر ضمیمه توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان با بعضی از حاضران و برگزار کنندگان است.

rahimi-khanmohammad
daneshvar-valimorad-mowlaverdi
farahmandpour-divsalar-rahimi
mowlaverdi-valimorad1
mowlaverdi-rahmani-valimorad
valimorad-mosavari-khanmohamad-rahimi
rahimi-khanmohammad1
rahmani-mowlaverdi-valimorad
neshast-valimorad1
eskandari-neshast