معرفی شورای همکاری ها و ائتلاف اسلامی زنان

1 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان نه یک نام که یک روش است روشی شورایی جهت همکاری. این روش با هدف هم افزایی نیروها مبتنی بر همدلی، همفکری، همگرایی و همکاری زنان با محوریت اسلامی به قصد پی گیری مطالبات به کار گرفته می شود. هم افزایی زنان در روش همکاری با یکدیگر به قصد تاثیرگذاری بر مراکز تصمیم گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و مراکز عالی اجرایی انجام می گیرد.

زنان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور کمرنگی دارند و از این رو تاثیرگذاری لازم برای طرح مسائل  و رفع مشکلات آن ها وجود ندارد. برای دستیابی به این هدف در مسیر اجرا، هم افزایی نیروهایی که عملکرد این مراکز را نظارت می کنند به عنوان نیروهای مدنی روشی برای تاثیرگذاری است. همین موضوع یعنی “تاثیرگذاری زنان بر مراکز سیاستگزار، قانونگزار و اجرا” عنوانی است که ائتلاف اسلامی زنان در بخش جانبی ۵۸مین نشست کمسیون مقام زن در سازمان ملل آن را معرفی می کند.

توجه و نظارت بر عملکردها و عمل ناکرده های مراکزی که مامور به انجام وظایف در ارتباط با زنان و خانواده هستند و نقد و نظر این مراکز از جمله فعالیت های شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان است.

شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان شبکه های اجتماعی هستند متشکل از زنان توانمند و کارآمد از جریان های مختلف سیاسی و فکری و اجتماعی و دانشگاهی که با هدف ارتقاء جایگاه زنان و حفظ نقش و جایگاه زنان بر مدار نگرش اسلامی به زن به عنوان انسانی با کرامت، مطالبات زنان را پی گیری می کند و در پی رفع مشکلات زنان است.

در جریان های فکری و اجتمای و سیاسی در ایران و جهان اسلام که پشت سر گذاشته ایم نسبت به زنان از دیدگاه اسلام نگاهی نو ارائه شده است که بسیاری از نگرش ها و باورها و آداب و رسوم را در ارتباط با زن مسلمان تحت تاثیر قرار داده است. در نگرشی که انقلاب اسلامی نسبت به زن به صحنه آورد زن به عنوان انسانی با کرامت، مستقل، انتخابگر، تصمیم گیر و تصمیم ساز، تاثیرگذار و در یک کلام مکلف در مقابل خداوند متعال به عنوان یک انسان معرفی می شود.

حفظ حرکت های مربوط به زنان در مسیر نگرش انقلاب اسلامی به زن زنان را متشکل کرد که نام های “شورای همکاری های زنان” و “ائتلاف اسلامی زنان” بر خود نهاد که البته این اسم ها نه یک اسم بر یک تشکیلات رسمی که روشی است جهت شکل دادن شبکه های اجتماعی که در اسم خود را معرفی می کنند.

آن چه از باورها و رفتارهای اجتماعی از گذشته به نام اسلام در جامعه بوده است در حالی که با اصول و معارف اسلام فاصله داشته باعث بدبینی زنان نسبت به اسلام می شده است. از طرف دیگر آن چه به نام حقوق زنان مبتنی بر اومانیسم و برگرفته از فرهنگ غرب است راهی است که مشکلات جدید برای زنان ایجاد می کند. این دو گرایش همواره زنان را مورد تعرض قرار داده و مسیر پیش رو را به اعوجاج کشانده است و می کشاند. نگرش نسبت به زن مبتنی بر اسلام مترقی و پویا که در انقلاب اسلامی خودش را نشان داد حرکت متعادلی است که سلامت و کرامت انسانی زنان در گرو بودن، ماندن و حفظ این مسیر است.

جریان های مختلف که مصادر امور ایران را در دوره های مختلف مجلس و دولت در اختیار گرفته اند گرایش های متفاوت داشته اند که همان را در قوانین و طرح ها پی گرفته اند. تفکر نسبت به زن در اسلام پویا که او را انسانی مستقل و صاحب حق انتخاب و صاحب رای می داند مبنای همفکری و همگرایی زنانی بوده است که دغدغه آن ها معرفی و حفظ روند همین نگرش به زن بوده است. صاحبان این تفکر از زنان نمایندگان احزاب، زنان نمایندگان ادوار مجلس، زنان در پست های ارشد مدیریتی و زنان شاخص فعالین امور و مطالعات زنان که در مبنا و اصول مشترک و در حفظ آن مصمم بوده اند می باشد. این تشکل خود را “ائتلاف اسلامی زنان” و با جمع و در قالبی فراگیرتر با کمیته های تخصصی با جمعی گسترده خود را “شورای همکاری های زنان” معرفی کرد. این جمع ها از زنان جریان های مختلف و حتی طیف های مختلف درون جریان های سیاسی و حتی جریان های فکری و اجتماعی شکل گرفت.

بیانیه یکم ائتلاف اسلامی زنان می گوید: “ائتلاف اسلامی زنان” حرکتی برخاسته از طیف های متنوع سیاسی و فکری زنان است. این ائتلاف اعلام می دارد که با اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، خواستار احقاق حقوق زنان، پاسخگویی به مطالبات و رفع ظلم و تبعیض های ناروا از آنان است.

این ائتلاف اهداف، نگرانی ها، برنامه ها، دیدگاه ها و خواسته های خود را از طریق بیانیه ها، نامه ها، پیام ها، و مقالات، یادداشت و گفته های خود پی می گیرد.

فعالیت های ائتلاف اعم از دیدارها، نشست ها، ارتباط با مجلس و شخصیت های تاثیرگذار به اضافه نامه ها و پیام ها و نشست های مطبوعاتی نشان داده است که این جمع کار خود را فقط در تحقیقات و سخنرانی خلاصه نمی کند. شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان خواسته ها و نظرات خود را با اعلام مواضع و انجام فعالیت هایی متناسب با آن چه در توسط مراکز سیاستگزار و قانوتگزار و اجرا در ارتباط با زنان در جریان است در عمل هم پی گیری کرده و می کند.

شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان نه تنها نظرات خود نسبت به زنان را در زمان این دولت و آن دولت و یا این مجلس و آن مجلس خلاصه نمی کند بلکه آن را محدود به محدوده ایران هم نمی بیند. همراهی با شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان همراهی به انتشار و تثبیت و حفظ همان نگرش به نقش و جایگاه زن است که معرف جایگاه زن در اسلام است.

این تعریف نه محدود به ایران است و نه منطقه، بلکه نقش و تعریف از زن در اسلام است که در جهان پی گرفته می شود. ائتلاف اسلامی زنان حفظ این تعریف و این جایگاه را برای زنان پی می گیرد با توجه به این که خود را در طرح مباحث به صورت نظری محدود نکرده و با نظارت و بررسی عملکردها نگرشی استراتژیک به سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا و مباحث و طرح های مطرح شده در ارتباط با زنان دارد.

شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان تشکلی است که مطالبات زنان را با تکیه بر هدفی که محور خود قرار داده است که همان  هویت انسانی زن و رفع تبعیض از زنان می باشد پی می گیرد و نه تکیه بر یک فرد یا جریان سیاسی خاص. از این روست که خانم ها از جریان های مختلف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و مستقل که فعال فکری فرهنگی و یا علمی و اجتماعی می باشند در خدمت این هدف با یکدیگر همدل و همفکر و همگرا شده اند.

تشکیل دهندگان این شورا و این ائتلاف خانم هایی هستند که نمایندگان احزابند از دبیرکل حزب یا مسول شاخه زنان از احزاب که در ارتباط با امور زنان فعال می باشند. هم چنین نمایندگان زن ادوار، مشاور و معاون رئیس جمهور، معاون یا مشاور وزرا و استاندار، مدیرکل، اساتید حوزه و دانشگاه و زنان شاخصی که فعال امور زنان و در این ارتباط صاحب تحقیقات، تولیدات، تالیفات و اثراتی می باشند. اعضای اصلی افراد شورای مرکزی شورای همکاری های زنان و  ائتلاف اسلامی زنان را شکل می دهند که مستندات، راهبردها و فعالیت های شورا و ائتلاف را مصوب می کند.

شورای همکاری های زنان زنان کمیته هایی دارد که در آن کارهای تخصصی انجام می شود و متشکل است از اعضای شورا که در ارتباط با موضوع مورد بحث فعال می باشند و کارشناسان و میهمانانی که دعوت می شوند تا موضوعات را پیش از آمدن به شورای مرکزی کارشناسانه و همه جانبه بررسی نمایند.

شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان اهداف خود را در شکل های مختلف و لازم  از دیدار با مسولین و مقام های تاثیرگذار، تشکیل نشست های علمی و کارشناسی، نشست های رسانه ای، برگزاری همایش و سخنرانی ها و حضور در میزگردها و فعالیت های نوشتاری پی گیری می کند.