فعالیت های شورای همکاری ها و ائتلاف اسلامی زنان

1 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

عضی از مستندات، بیانیه  یادداشت های اعضا، گفته ها و فعالیت های این تشکل ها را در لینک های زیر ببنید:

 

بیانیه ها و نامه ها:

 

دیدارها:

 

نشست های مطبوعاتی:

نشست تخصصی بررسی مشکلات زنان با حضور خانم ها نوری و مولاوردی

 

گفته ها و نوشته ها در معرفی شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان:

 

یادداشت ها و نوشته هایی از اعضا:

 

مصاحبه ها:

 

فعالیت ها

نشست شورای همکاری‌های زنان با موضوع نهاد فراقوه‌ای زنان

ائتلاف اسلامی زنان و مطالبات زنان از دولت ها