Posts
معاونت زنان رئیس جمهور پستی با خروجی سوزاندن فرصت ها
معاونت زنان رئیس جمهور پستی با خروجی سوزاندن فرصت ها

توران ولی مراد/ مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنانهمان طور که رئیس جمهور، در خدمت همه ملت است معاون امور زنان و خانواده او هم باید در خدمت همه زنان باشد. زنان شهری تا روستایی، عشایری تا دامدار و باغدار و شالیکار، خانه دار و خودسرپرست تا سیاستمدار و حقوقدان، کارآفرین و […]