Posts
فعالیت های شورای همکاری ها و ائتلاف اسلامی زنان
فعالیت های شورای همکاری ها و ائتلاف اسلامی زنان

عضی از مستندات، بیانیه  یادداشت های اعضا، گفته ها و فعالیت های این تشکل ها را در لینک های زیر ببنید:   بیانیه ها و نامه ها:     نامه “ائتلاف اسلامی زنان” به دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری یازدهم ایران شکایت نامه شورای همکاری های زنان برای ریاست جمهور تعریف، تصویر، نقش و جایگاه نهاد فراقوه […]