Posts
تأسیس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضاییه و استان های سراسر کشور
تأسیس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضاییه و استان های سراسر کشور

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های قوه قضاییه‌ نظر به ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار و نیز حمایت ازاطفال و نوجوانان بزه دیده و ضرورت حمایت از حقوق زنان‌، مقرّر می‌گردد، واحدی به عنوان ‌«دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان‌» در نهاد قوه قضاییه و دفاتری تحت نظر رؤسای […]